Każda osoba kierująca pojazdem w polu ruchu naziemnego (PRN) Lotniska Chopina w Warszawie ma obowiązek posiadania odpowiedniego Zezwolenia uprawniającego do kierowania pojazdami.
Osoby poruszające się pieszo w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Sortowni i w PRN oraz przebywania w PRN w celu wykonywania obowiązków służbowych również są zobowiązane do posiadania odpowiedniego Zezwolenia.

Zezwolenia na poruszanie się pojazdami oraz poruszanie się pieszo dzielą się na kategorie uprawniające do poruszania się w określonych poniżej obszarach:
• PRN – Zezwolenie uprawniające do poruszania się pieszego w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Sortowni i w PRN oraz przebywania w PRN w celu wykonywania obowiązków służbowych;
• BT+P – Zezwolenie uprawniające do poruszania się pojazdami wyłącznie od Bramy nr 1 do zakładowej stacji paliw i obiektów bazy technicznej PPL znajdujących się w granicach lotniska;
• PPS+OB – Zezwolenie uprawniające do poruszania się po drogach serwisowych i dojazdowych w obrębie płyt postojowych, po obwodnicy oraz terenie sortowni bagażu;
• PML – Zezwolenie uprawniające do poruszania się po całym obszarze PRN oraz sortowni bagażu.

W celu nabycia odpowiednich uprawnień oraz utrzymania właściwych kwalifikacji dla każdej kategorii realizowane są odrębne szkolenia i egzaminy.


1. Uczestnikami szkolenia i egzaminów mogą być wyłącznie osoby skierowane przez wnioskodawców, którzy w złożonym „Wniosku zgłoszeniowym na szkolenie PRN” potwierdzą, że:
- wykonują zadania związane z prowadzeniem pojazdów w polu ruchu naziemnego oraz wskażą uzasadnienie ubiegania się o wydanie zezwolenia - wypełniając pole „Uzasadnienie Wniosku”;
- odbyły zapoznanie wzrokowe z infrastrukturą pola ruchu naziemnego  Lotniska Chopina w Warszawie;
- w przypadku ubiegania się o zezwolenie PML posiadają 6-miesięczną praktykę w kierowaniu pojazdami w okresie ostatnich 2 lat potwierdzoną posiadaniem zezwolenia PPS+OB lub PML.
- posiadają ważne prawo jazdy uznawane na terenie Polski;
- spełniają wymagania zdrowotne, zgodnie z ustawodawstwem krajowym;
- posiadają ważną przepustkę osobową upoważniającą do poruszania w strefie zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie.

Podstawą do ubiegania się o wydanie Zezwolenia PRN jest złożenie prawidłowo wypełnionego „Wniosku zgłoszeniowego na szkolenie operacyjne”.

2. Prawidłowo uzupełniony i przesłany wniosek na adres: szkoleniaprn@ppl.pl podlega rejestracji i wystawieniu opinii przez właściwe do tego celu komórki organizacyjne PPL.

3. Zalecane jest składanie wniosków na co najmniej miesiąc, lecz nie wcześniej niż na trzy miesiące przed oczekiwaną datą wydania Zezwolenia lub upływem terminu ważności aktualnie posiadanego Zezwolenia.

4. Wniosek zarejestrowany przez PPL ważny jest przez okres 3 miesięcy kalendarzowych liczonych od daty jego rejestracji. Upływ powyższego terminu skutkuje brakiem możliwości ukończenia szkolenia / egzaminów i wymaga złożenia  nowego wniosku.

5. Wystawienie opinii i decyzji we wniosku trwa do 5 dni roboczych, liczonych od daty zarejestrowania wniosku. Po upływie ww. terminu osoba skierowana lub wnioskodawca uzgadnia w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 termin szkolenia w oparciu o dostępny harmonogram, dzwoniąc pod nr tel. 22 650 17 64.


UWAGA: Złożenie wniosku w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed końcem terminu ważności aktualnie posiadanego Zezwolenia może skutkować brakiem możliwości zapisu na szkolenie, ukończenia szkolenia i utratą ważności Zezwolenia.

 

1. Warunkami koniecznymi do uzyskania Zezwolenia kategorii „PRN” jest ukończenie pełnego cyklu szkolenia wstępnego, przez co rozumie się ukończenie w następującej po sobie kolejności:
- szkolenia „System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) dla personelu PPL, personelu użytkowników lotniska poruszającego się bez eskorty w Polu Ruchu Naziemnego i strefie operacyjnej lotniska lub jednego ze szkoleń SMS realizowanych zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lotniska Chopina;
- uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego po szkoleniu „System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) dla personelu PPL, personelu użytkowników lotniska poruszającego się bez eskorty w Polu Ruchu Naziemnego i strefie operacyjnej lotniska” lub odpowiednio jednego ze szkoleń SMS realizowanych zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lotniska Chopina.
 
2. Warunkami koniecznymi do nabycia Zezwolenia w kategoriach „BT+P”, „PPS+OB” jest ukończenie pełnego cyklu szkolenia wstępnego, przez co rozumie się ukończenie w następującej po sobie kolejności:
- części praktycznej szkolenia (zapoznania wzrokowego);
- części teoretycznej szkolenia dla kategorii Zezwolenia „BT+P”, „PPS+OB”;
- uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego dla kategorii Zezwolenia „BT+P”, „PPS+OB”.

3. Warunkami koniecznymi do nabycia Zezwolenia kategorii „PML” jest:
a). posiadanie przynajmniej 6-cio miesięcznej praktyki kierowania pojazdem w strefie operacyjnej Lotniska Chopina na przestrzeni ostatnich dwóch lat kalendarzowych liczonych wstecz od terminu rejestracji wniosku przez zarządzającego lotniskiem (jako spełnienie powyższego akceptuje się posiadanie przez osobę Zezwolenia PPS+OB, lub PML przez okres przynajmniej 6-ciu miesięcy www. okresie);
b). ukończenie pełnego cyklu szkolenia wstępnego, przez co rozumie się ukończenie w następującej po sobie kolejności:
- części praktycznej szkolenia (zapoznania wzrokowego)
- szkolenia wstępnego dla kategorii Zezwolenia „PML” składającego się z części teoretycznej i modułu z zakresu korzystania z łączności radiowej;
- uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego dla kategorii Zezwolenia „PML”;
- uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego (ustnego) z zakresu korzystania z łączności radiowej.
 

1. Warunkami koniecznymi do przedłużenia terminu ważności Zezwolenia jest ukończenie e-learningowego szkolenia okresowego w terminie ważności posiadanego Zezwolenia w następującej po sobie kolejności:
- szkolenia okresowego (części teoretycznej) właściwego dla danej kategorii Zezwolenia;
- uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego właściwego dla danej kategorii Zezwolenia realizowanego w formie stacjonarnej.

2. Osoby, którym skończył się termin ważności Zezwolenia muszą zostać skierowane na szkolenie wstępne.

 

1. Po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia i uzyskaniu pozytywnych wyników ze wszystkich przewidzianych dla danej kategorii egzaminów, zarządzający wydaje czasowe Zezwolenie odpowiedniej kategorii.

2. Zezwolenia zostają przygotowane do wydania w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty pozytywnego egzaminu kończącego proces szkoleniowy.

3. Wydawanie zezwoleń realizowane jest we wtorki i piątki w godz. 12:30 - 14:00 w budynku Sonata ul. Komitetu Obrony Robotników 49 w Warszawie.

4. Za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu oraz wydawanie Zezwolenia (w tym duplikatu) pobierane są opłaty w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.

 
 
Za brak posiadania przy sobie właściwego Zezwolenia przez osobę poruszającą się w obszarze Pola Ruchu Naziemnego, pracownik Zespołu Nadzoru Operacyjnego nakłada na pracodawcę ww. osoby opłatę w wysokości 2000 PLN.

Od nałożenia ww. opłaty przysługuje odwołanie do Kierownika Zespołu Nadzoru Operacyjnego, który może podjąć decyzję o jej zniesieniu, jeżeli zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
a) ww. osoba posiada ważne właściwe Zezwolenie, lecz nie miała go przy sobie w trakcie kontroli / inspekcji;
b) ww. osoba w przeciągu miesiąca od kontroli / inspekcji, która ujawniła brak właściwego Zezwolenia, ukończyła właściwe szkolenie, egzamin i uzyskała właściwe Zezwolenie (powyższy warunek nie dotyczy Zezwoleń PML, PPS+OB i BT+P).

Dowód na spełnienie jednego z powyższych warunków powinien być niezwłocznie (lecz nie później niż miesiąc od kontroli / inspekcji, która ujawniła brak właściwego Zezwolenia) przekazany do Kierownika Zespołu Nadzoru Operacyjnego w celu podjęcia decyzji odnośnie możliwości zniesienia opłaty.
 

Termin ważności Zezwolenia PRN wynosi 24 m-ce kalendarzowe i jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończone zostało z wynikiem pozytywnym jedno ze szkoleń SMS. Jeśli pełny cykl szkolenia okresowego został ukończony w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych ważności posiadanego Zezwolenia, wówczas termin ważności Zezwolenia jest przedłużany o kolejne 24 m-ce, liczone od daty upływu ważności posiadanego Zezwolenia.

Termin ważności Zezwolenia PPS+OB, PML wynosi 12 m-cy kalendarzowych i jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończony został ostatni etap z pełnego cyklu szkolenia. Jeśli pełny cykl szkolenia okresowego został ukończony w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych ważności posiadanego Zezwolenia, wówczas termin ważności Zezwolenia jest przedłużany o kolejne 12 m-cy kalendarzowych, liczonych od daty upływu ważności posiadanego Zezwolenia.

Termin ważności Zezwolenia BT+P wynosi 36 m-cy kalendarzowych i jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończony został ostatni etap z pełnego cyklu szkolenia. Jeśli pełny cykl szkolenia okresowego został ukończony w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych ważności posiadanego Zezwolenia, wówczas termin ważności Zezwolenia jest przedłużany o kolejne 36 m-cy kalendarzowych, liczonych od daty upływu ważności posiadanego Zezwolenia.