Zespoły Bezpieczeństwa

Na Lotnisku Chopina zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonuje grupa reagowania w sprawach bezpieczeństwa, której rolę pełni Stały Zespół ds. Bezpieczeństwa Operacji Lotniskowych i Badania Zdarzeń Lotniczych.

Do zadań Stałego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Operacji Lotniskowych i Badania Zdarzeń Lotniczych należy m.in.:
 • • określanie przyczyn i okoliczności zdarzeń, w szczególności zlecanych Zarządzającemu Lotniskiem do zbadania przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych;
 • • opracowywanie zaleceń profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zdarzeń, z uwzględnieniem zaleceń m.in. ULC, EASA, ICAO oraz monitorowanie ich wdrożenia;
 • • współpraca z PAŻP, przewoźnikami lotniczymi, AON i innymi podmiotami w zakresie badania zaistniałych zdarzeń oraz opracowywania zaleceń profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości;
 • • prezentowanie wyników prac Stałego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Operacji Lotniskowych i Badania Zdarzeń Lotniczych na forum wewnętrznym i zewnętrznym, w tym na spotkaniach Rady ds. Przeglądów Bezpieczeństwa;
 • • ograniczanie zagrożeń FOD na Lotnisku Chopina poprzez m.in. analizę zdarzeń z udziałem FOD.

W ramach Zespołu działają trzy Podzespoły:
 • •    Podzespół ds. Bezpieczeństwa na Drogach Startowych (RST);
 • •    Podzespół ds. Bezpieczeństwa na Płytach Postojowych (AST);
 • •    Podzespół ds. Bezpieczeństwa w Otoczeniu Lotniska (SST)

Badanie / analizę zdarzenia prowadzi Safety Manager wraz z personelem Działu Zarządzania Bezpieczeństwem przy współpracy ekspertów merytorycznych Podzespołów, wyznaczonych z poszczególnych obszarów. Analiza / badanie zdarzenia kończy się określeniem jego przyczyn/y. W celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości, po zidentyfikowaniu przyczyn/y oraz czynników sprzyjających, formułowane mogą być działania bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące wyników analizy / badania oraz działań bezpieczeństwa, w odniesieniu, do których podjęto działania zapobiegawcze lub naprawcze mogą być rozpowszechniane wśród pracowników i personelu kontraktowego w zależności od potrzeb w formie:
 • •    bezpośredniej korespondencji (z uczestnikami zdarzenia / zgłaszającym);
 • •    informacji na stronie intranetowej;
 • •    biuletynów bezpieczeństwa;
 • •    na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa,
 • •    na posiedzeniach Zespołu i/lub Podzespołów AST, RST lub SST;

Wyniki prac Podzespołów z poszczególnych analiz / badań zdarzeń, które wymagają szerszej komunikacji o ustaleniach są prezentowane na posiedzeniach Zespołu. Spotkania Zespołu organizowane są kwartalnie i mogą być łączone z posiedzeniami Komitetu Bezpieczeństwa Lotniska Chopina. Powyższe odbywa się odbywa się z zachowaniem zasady poufności i ochrony  tożsamości  zgłaszającego i osób wymienionych w zgłoszeniach zdarzeń, mając na uwadze propagowanie zasady „just culture”. Podmioty funkcjonujące na Lotnisku Chopina zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniach Zespołu mają możliwość zgłoszenia powyższego na adres sms@ppl.pl. Przy dokonywaniu zgłoszenia należy podać szczegóły dot. organizacji oraz uzasadnienie dla potrzeby uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu. Należy przy tym pamiętać, że zgłaszający chęć uczestnictwa na powyższy adres mailowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przez pracownika PPL oraz możliwości udziału w posiedzeniu Zespołu.

Celem powołania i działania Komitetu Bezpieczeństwa jest utworzenie odpowiednio szerokiego i interdyscyplinarnego forum do omawiania zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na Lotnisku Chopina.

Działalność Komitetu Bezpieczeństwa ma charakter opiniotwórczy i doradczy, a do jego podstawowych zadań należy formułowanie i przedkładanie wniosków i rekomendacji w zakresie spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Komitet Bezpieczeństwa w swojej pracy może kierować się w szczególności odpowiednimi międzynarodowymi normami, zalecanymi metodami postępowania i wytycznymi EASA, ICAO, wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych.

Komitet Bezpieczeństwa współpracuje i uwzględnia odpowiednio wyniki pracy innych Zespołów funkcjonujących w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniska Chopina w Warszawie.

Spotkania Komitetu organizowane są kwartalnie i mogą być łączone z posiedzeniami „Stałego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Operacji Lotniskowych i Badania Zdarzeń Lotniczych na Lotnisku Chopina w Warszawie”, zwanego dalej Zespołem. Wyniki prac Podzespołów działających w ramach Zespołu, z poszczególnych analiz / badań zdarzeń, które wymagają szerszej komunikacji o ustaleniach są prezentowane na posiedzeniach Zespołu. Powyższe odbywa się odbywa się z zachowaniem zasady poufności i ochrony  tożsamości  zgłaszającego i osób wymienionych w zgłoszeniach zdarzeń, mając na uwadze propagowanie zasady „just culture”.