Uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej

Uzgadnianie lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów samochodowych, żurawi wieżowych, pomp do betonu itp.)

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 235) wprowadzone zostały przepisy obligujące do uzgadniania z Zarządzającym Lotniskiem Chopina w Warszawie lokalizacji dźwigów przekraczających wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w rejonie lotniska Chopina w Warszawie.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2020r. poz. 1970 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe tymczasowym oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Chopina w Warszawie), muszą przed ich posadowieniem być uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.


Wniosek o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej należy składać jednocześnie do Zarządzającego lotniskiem na adres:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

oraz odrębny wniosek (do pobrania ze strony PAŻP) należy złożyć w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewniającej służbę ruchu lotniczego na lotnisku Chopina w Warszawie na adres:


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
 

Wniosek kierowany do Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie jest do pobrania ze strony PPL w formacie (aktywnego PDF), prawidłowe wypełnienie wszystkich okienek formularza jest niezbędne do terminowego rozpatrzenia wniosku.

Wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.

Zamiar posadowienia/pracy dźwigów (po uzyskaniu uzgodnienia) należy zgłaszać na adres e-mail: przeszkodyepwa@ppl.pl.

 

Wniosek o uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej