Wyszczególnienie Cena netto
1. Wydanie czasowej przepustki osobowej * 130 zł
2. Wydanie czasowej przepustki osobowej - uczniowie, studenci odbywający praktyki w PPL 30 zł
3. Wymiana czasowej przepustki osobowej 80 zł
4. Wydanie duplikatu czasowej przepustki osobowej 200 zł
5. Wydanie duplikatu czasowej przepustki osobowej - pracownicy PPL 60 zł
6. Wydanie wykazu przedmiotów w ramach posiadanego upoważnienia do wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej 50 zł
7. Wydanie duplikatu wykazu przedmiotów w ramach posiadanego upoważnienia do wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej 100 zł
8. Opłata za niepoinformowanie o fakcie ustania stosunku pracy w wymaganym terminie, nakładana na pracodawcę (podmiot wnioskujący o przepustkę) 1 000 zł
9. Opłata za naruszenie obowiązków pracodawcy posiadacza przepustki (podmiotu wnioskującego o przepustkę) wynikających z obowiązującej "Instrukcji Przepustkowej Lotniska Chopina" 500
10. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przepustkę czasową osobową
(Opłata zostaje naliczona tylko w przypadku nieodebrania przepustki w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o możliwości jej odbioru. Nie dotyczy to pisemnego zgłoszenia przez Wnioskodawcę z uzasadnieniem przedłużenia terminu odbioru przepustki- maksymalny łączny okres odbioru 60 dni.)
100 zł
11. Opłata za wydawanie przepustek przez pracownika Działu kontroli dostępu w dedykowanym miejscu poza Biurem Przepustek (za 1h) 140 zł
* W celu utrzymania samodzielnego dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska konieczne jest zaliczenie wymaganego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia  w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz szkolenia w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) nie rzadziej niż raz na 2 lata Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego e-learning: 50 zł
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) e-learning: 30 zł
Bezzałogowe Statki Powietrzne e-learning: 20 zł
Wyszczególnienie Cena netto
1. Każdorazowe wydanie przepustki dla pojazdów mechanicznych * :  
- dla pojazdów osobowych
350 zł
- dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5t
450 zł
- dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5t i innych pojazdów mechanicznych
530 zł
2. Wymiana przepustki w przypadku zmiany danych ewidencyjnych samochodu lub w przypadku przedłużenia ważności 55 zł
3. Wydanie duplikatu przepustki na poruszanie się pojazdów mechanicznych w strefie zastrzeżonej lotniska 250 zł
4. Wydanie przepustki samochodowej na pojazd zastępczy (ważna 14 dni kalendarzowych ) 55 zł
5. Ponowna weryfikacja stanu pojazdu po zatrzymaniu przepustki 150 zł
6. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przepustkę czasową samochodową 
(Opłata zostaje naliczona tylko w przypadku nieodebrania przepustki w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o możliwości jej odbioru. Nie dotyczy to pisemnego zgłoszenia przez Wnioskodawcę z uzasadnieniem przedłużenia terminu odbioru przepustki – maksymalny łączny okres odbioru 60 dni.)
 
100 zł
7. Opłata za niepoinformowanie o ustaniu uzasadnienia posiadanego dostępu dla pojazdu i niezwrócenie przepustki samochodowej w wymaganym terminie, nakładana na firmę - wnioskodawcę 1 000 zł

* Opłata za wydanie przepustki dotyczy każdego okresu zawierającego się w obrębie roku kalendarzowego. Wykupienie przepustki w IV kwartale roku kalendarzowego, umożliwia zwolnienie z opłaty za przepustkę samochodową ważną nie dłużej niż do końca I kwartału roku kolejnego. Przedłużenie ważności podlega opłacie zgodnej z punktem 2.

 
Wyszczególnienie Cena netto
Asysta pojazdowa (za każde rozpoczęte 30 minut) 280 zł
Wyszczególnienie Cena netto
1. Wydanie przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną drogę dojazdową „A” lub „B”– dla każdego pojazdu * 480 zł
2. Wydanie przepustki samochodowej czasowej na wewnętrzną drogę dojazdową "A" lub „B”– dla każdego pojazdu ** 55 zł
3. Jednorazowe wydanie zgody na wjazd na wewnętrzną drogę dojazdową „B”– dla każdego pojazdu *** 150 zł
4. Powtórne wydanie przepustki "A" lub "B" w przypadku zmiany danych ewidencyjnych samochodu 55 zł
5. Wydanie duplikatu przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną drogę dojazdową „A” lub „B” 250 zł
6. Opłata miesięczna za wynajęcie jednego oznakowanego miejsca postojowego na jezdni "B" 900 zł
7. Opłata dobowa za wynajęcie jednego oznakowanego miejsca postojowego na nitce "B" 150 zł
8. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przepustkę czasową samochodową A/B
(Opłata zostaje naliczona tylko w przypadku nieodebrania przepustki w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o możliwości jej odbioru. Nie dotyczy to pisemnego zgłoszenia przez Wnioskodawcę z uzasadnieniem przedłużenia terminu odbioru przepustki – maksymalny łączny okres odbioru 60 dni.)
 
100 zł
9. Opłata za złamanie zasad dostępu do wewnętrznych dróg dojazdowych „A” lub „B” przez użytkownika przepustki
1 000 zł
10. Oplata za niepoinformowanie o ustaniu uzasadnienia posiadanego dostępu dla pojazdu i niezwrócenie przepustki samochodowej w wymaganym terminie nakładana na firmę - wnioskodawcę. 1 000 zł
  • * Przepustki roczne ważne są w okresie roku kalendarzowego, w którym zostały wystawione.
Zniżka 20% przy zamówieniu co najmniej 4 przepustek rocznych w okresie danego roku kalendarzowego.
Zniżka 40% przy zamówieniu co najmniej 10 przepustek rocznych w okresie danego roku kalendarzowego.
  • ** Przepustki czasowe ważne są na okres nie dłuższy niż tydzień.
  • *** Jednorazowe zgody ważne są w dniu wystawienia.
Wyszczególnienie Cena netto
Wystawienie kopii dokumentu 55 PLN
Opracowanie raportu z systemu kontroli dostępu
150 PLN
Inne przepustki każdorazowo wydawane przez Biuro Przepustek 55 PLN


Ceny netto. Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.