Przepisy porządkowe


Zarządzenie nr 18 z dnia 05.02.2018 r. Prezesa przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" w sprawie bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1023) zarządzam co następuje:
 

§ l


W celu zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz ochrony lotnictwa cywilnego na terenie Lotniska Chopina w Warszawie zobowiązuję wszystkie osoby znajdujące się na jego terenie do przestrzegania przepisów określonych w niniejszym zarządzeniu.
 

§ 2


Na terenie lotniska zabrania się:

1) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska. Bagaże lub inne przedmioty postawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawnione służby ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników;

2) wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska. Kosztami usunięcia, ewentualnej neutralizacji ww. materiałów lub przedmiotów obciążona zostanie osoba wnosząca lub posiadająca je na terenie lotniska;

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;

4) spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych;

5) wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego. Wszystkie zwierzęta na terenie lotniska powinny przebywać podstałym nadzorem ich właścicieli lub opiekunów i zabezpieczone, aby nie zagrażały zdrowiu łub życiu innych osób oraz nie zanieczyszczały terenu lotniska;

6) prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem:
  a) zbiórek pieniężnych,
  b) działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej,
  c) działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na lotnisku;

7) fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniska w uzgodnieniu z komendantem Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie, komendantem Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie lub naczelnikiem Urzędu Celnego III „Port Lotniczy" w Warszawie odpowiednio do tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane;

8) zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych;

9) dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska;

10) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

11) naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;

12) przebywania  w strefie zastrzeżonej  lotniska i w strefie operacyjnej  lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych' lotniska określonych przez zarządzającego lotniskiem;

13) wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej bądź odpowiedniego upoważnienia lub naruszania winny sposób warunków dostępu pojazdów do tych stref;

14) pozostawania na terenie lotniska w porze nocnej bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego;

15) uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.
 

§ 3


Wyjątki w zakresie stosowania zapisów niniejszego zarządzenia:

1) przepisu § 2 pkt 2 nie stosuje się do przedstawicieli służb państwowych i samorządowych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska.

2) przepisu § 2 pkt 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych stosowanych w wyniku udokumentowanego zalecenia lekarza.

3) nie wymaga zgody zarządzającego lotniskiem realizacja materiałów prasowych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5. poz, 24, z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 2 pkt 7.
 

§ 4


Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są obowiązane do:

1) niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub służby ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń;

2) stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i pracowników służby ochrony lotniska, a także personelu służb lotniskowych, służb ruchu lotniczego i przewoźników lotniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń lotniska;

3) podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i pracowników służby ochrony lotniska w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa, w tym zakresie udzielania służbom medycznym informacji oraz wyjaśnień, mogących mieć znaczenie dla wykrycia choroby wysoce zakaźnej lub zapobiegania szerzeniu się takiej choroby. - na mocy Zarządzenia nr 52 z 12.03.2020 Prezesa przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze"
 

§ 5


Za nieprzestrzeganie wymienionych przepisów porządkowych zgodnie z art. 210 ust. 1 pkt 5a) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze grozi kara grzywny.
 

§ 6


Telefony alarmowe:
  • Placówka Straży Granicznej - 22 500 3507
  • Komisariat Policji Portu Lotniczego - 22 650 2582
  • Straż Ochrony Lotniska - 22 650 1600
 

§ 7


Traci moc zarządzenie nr 81 z dnia 01.07.2010 r. Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze" w sprawie bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. F. Chopina wraz ze zmianami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.