Informacje na temat aktualnych przepisów i praw jakie przysługują pasażerom znajdą Państwo na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Aktualne informacje o prawach pasażera (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Poradnik dla pasażerów przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego 
W związku z nowelizacją ustawy Prawo lotnicze zmieniła się procedura rozpatrywania skarg pasażerów. Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Urzędu (Komisja Ochrony Praw Pasażerów), nie rozpatruje już skarg pasażerów na odwołany/opóźniony lot lub odmowę przyjęcia na pokład. Wszystkie wnioski (skargi) złożone według starej procedury po 31 marca 2019 roku nie będą rozpatrywane z uwagi na brak podstawy prawnej.
 

Procedura rozpatrywania skarg

 

Zgodnie z nowymi przepisami pasażer, którego lot został np. odwołany lub opóźniony w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację do przewoźnika. Linia lotnicza ma 30 dni na odpowiedź.

Po tym terminie pasażer, który nie otrzymał odpowiedzi lub była ona dla niego niesatysfakcjonująca, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Praw Pasażerów lub skorzystać z drogi sądowej.

Rzecznika Praw Pasażerów, który rozwiązuje spory pasażerów w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich powołał z dniem 1 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że przewoźnicy lotniczy w przypadku nieregularności w lotach (odwołania/opóźnienia) mają obowiązek poinformowania pasażerów o przysługujących im prawach.
 
Reklamacje dotyczące działalności Lotniska Chopina w Warszawie, w tym obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM), należy składać na poniższym formularzu.


Uwaga


Poniższy formularz nie dotyczy:

1. Skarg dotyczących uszkodzenia lub zagubienia bagażu oraz czasu oczekiwania na wydanie bagażu.

Prosimy o bezpośredni kontakt z przewoźnikiem lotniczym. Lista przewoźników operujących z Lotniska Chopina.
 

2. Skarg dotyczących opóźnienia lub odwołania lotów

Prosimy o bezpośredni kontakt z przewoźnikiem lotniczym. Lista przewoźników operujących z Lotniska Chopina.


3. Skarg na działania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Prosimy o kontakt z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej.


4. Skarg na działania funkcjonariuszy Służby Celnej

Właściwy adres kontaktowy Urząd Celny III "Port Lotniczy'' w Warszawie


5. Skarg związanych z funkcjonowaniem kolei.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM)
Koleje Mazowieckie (KM)
IntercityPrzedmiotowy formularz można:
  • wysłać bezpośrednio poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij formularz",
  • pobrać i wysłać na adres mailowy: reklamacje@ppl.pl lub na adres pocztowy:
    Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza, skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego nie będą rozpatrywane.


Pobierz formularz reklamacji
 

Formularz reklamacji

Dane osoby składającej reklamację:

 

Pole wymagane - pola wymagane.

 

Formularz zostanie przekazany do Działu Public Relations, który koordynuje rozpatrywanie reklamacji.

 

1.    Administrator Danych: administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon: 22 650 11 11, www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3.    Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.    rozpatrzenia i obsługi złożonego zapytania/reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną podane nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
b.    rozpatrzenia i obsługi złożonej skargi/wniosku  na podstawie obowiązku wynikającego z art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4.    Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego), podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policja, Straż Graniczna, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym).
5.    Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe – zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego -  będziemy przechowywać przez okres 25 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. W sytuacji, w której Twoje dane zostaną przekazane do rozpatrzenia odrębnemu podmiotowi, właściwemu ze względu na przedmiot sprawy, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy.
6.    Twoje Uprawnienia: masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Dobrowolność/obowiązek podania danych: podanie danych wynikających z § 6 rozporzą¬dzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (imienia, nazwiska, adresu zgłaszającego wniosek/skargę), jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.


 

 

Wyślij formularz