„Port Lotniczy Warszawa –Budowa/rozbudowa/ przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej”

Projekt nr POIS.06.03.00-00-015/12 pn. „Port Lotniczy Warszawa –Budowa/rozbudowa/ przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VI Osi Priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”, z Działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T”.
 
W dniu 10 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu „Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej”. W dniu 31 lipca 2013 r. PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu nr POIiŚ 6.3-15. Natomiast w dniu 8 sierpnia 2014 r., została wydana przez Komisję Europejską decyzja nr CCI 2014PL161PR009 o zatwierdzeniu wkładu finansowego dla niniejszego Projektu z Funduszu Spójności.
 
Wartość Projektu wynosi 689 268 148,90 PLN brutto, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności określona została na kwotę 146 510 694,30 PLN.
 
Zakres Projektu obejmuje następujące zadania:

> modernizacja strefy Terminala 1 (T1) wraz z jej integracją ze strefą Terminala 2 (T2);
> budowa dróg kołowania przy drodze startowej 1 (DS 1) tj. drogi kołowania N1 (DK N1) i drogi kołowania N2 (DK N2);
> przebudowa i modernizacja drogi startowej 3 (DS 3) i dróg kołowania (DK);
> przebudowa płyt postojowych samolotów 2, 4 i 6 (PPS 2, PPS 4, PPS 6) wraz z drogą kołowania D1 (DK D1);
> budowa kolejowego frontu rozładunkowego (KFR) paliwa lotniczego wraz z rurociągiem dalekosiężnym

Celem ogólnym realizacji Projektu jest modernizacja infrastruktury Lotniska Chopina zmierzająca do zwiększenia przepustowości w godzinie szczytowej oraz przygotowania Lotniska Chopina do obsługi zwiększonego ruchu w godzinie szczytowej przy zachowaniu wysokiego standardu usług oraz poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Celami szczegółowymi realizacji Projektu są:
 
> zwiększenie przepustowości w godzinie szczytowej;
> zwiększenie efektywności procesu obsługi pasażerów oraz optymalizacja wykorzystania przestrzeni terminala;
> dostosowanie infrastruktury lotniskowej do obowiązujących norm i standardów technicznych, zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska;
> zwiększenie poziomu technicznego infrastruktury, utrzymanie sprawności operacyjnej elementów infrastruktury airside i landside;
> poprawa pozycji konkurencyjności Lotniska Chopina poprzez dywersyfikację dostaw paliwa lotniczego.

Realizacja Projektu przyczyni się także do:

> poprawy dostępności transportowej Warszawy i jakości transportu, a tym samym do poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki na poziomie lokalnym oraz krajowym;
> likwidacji barier infrastrukturalnych i wzmocnienia międzynarodowych i krajowych korytarz transportowych;
> generowania dochodów firm bezpośrednio powiązanych z lotniskiem, jak również działających w zasięgu jego oddziaływania;
> powstania nowych inwestycji krajowych i zagranicznych poprzez podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej obszaru oddziaływania Lotniska Chopina dla inwestorów;  

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/