Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi wykonywania operacji z Lotniska Chopina w Warszawie przez przewoźników lotniczych.


Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać międzynarodowe regularne przewozy lotnicze pasażerów, bagażu, towarów i poczty do/lub z Rzeczpospolitej Polskiej po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zezwolenie eksploatacyjne).

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych regularnych lotów handlowych obcy przewoźnik lotniczy powinien wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie nie krótszym niż 30 dni przed zamierzonym rozpoczęciem przewozów, przedstawiając wymagane dane i dokumenty.


Obcy przewoźnik lotniczy powinien być wyznaczony do wykonywania przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach – w przypadku, gdy wymagają tego umowy międzynarodowe, oraz odpowiednio certyfikowany przez właściwy organ państwa, w którym jest koncesjonowany.

W przypadku planowanego wykonywania przewozów lotniczych na podstawie umów zawartych z innymi przewoźnikami, przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do dostarczenia Prezesowi Urzędu kopii takich umów, w szczególności umów code-share i wet lease.

Zezwolenie może zostać przez Prezesa Urzędu cofnięte lub ograniczone w razie stwierdzenia, że przewoźnik nie stosuje się do przepisów obowiązujących w zakresie przewozu lotniczego lub w inny sposób narusza warunki lub ograniczenia ustalone w zezwoleniu.

Dla przewoźników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dla przewoźników z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Warunki i wymogi dotyczące wykonywania operacji do/z Lotniska Chopina w Warszawie przez przewoźników lotniczych

Wymogi dla nowych przewoźników

Dane kontaktowe:

ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
AFTN: EPWWYAYX
SITA: WAWGILO
Od 25 marca 2012 Lotnisko Chopina jest portem koordynowanym. Oznacza to, iż przewoźnicy decydując się wykonywać operacje lotnicze według zaplanowanego rozkładu lotów są zobligowani do potwierdzenia czasów operacji startu i lądowania z koordynatorem rozkładów lotów w celu uzyskania potwierdzenia możliwości jego wykonania zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku IATA SSIM w formacie SCR używając litery N.

Koordynatorem Lotniska Chopina jest firma ACL (Airport Coordination Limited).

Dane kontaktowe:

James Cole - Director of ACL International

Airport Coordination Limited
120 Bath Road
Hayes, Harlington
UB3 5AN
Sita: LONACXH
e-mail: slots@acl-international.com
Strona internetowa