Lotnisko Chopina od szeregu lat prowadzi kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska

Ochrona środowiska i minimalizowanie skutków oddziaływania Lotniska Chopina na otoczenie, to jeden z priorytetów polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

W Przedsiębiorstwie od ponad 10 lat funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego pozwala na koordynację i usprawnienie działań realizowanych w takich obszarach jak:
1. ochrona przed hałasem,
2. ochrona powietrza,
3. gospodarka wodno-ściekowa,
4. ochrona środowiska gruntowo-wodnego,
5. gospodarka odpadami.

• Posiadamy najbardziej zaawansowany technicznie w Polsce system monitoringu hałasu lotniczego wykorzystywany do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w otoczeniu Lotniska Chopina.

• Wdrożyliśmy mechanizmy ekonomiczne mobilizujące przewoźników do wykorzystywania nowoczesnej i cichej floty lotniczej.

• Stale współpracujemy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie optymalizacji zasad organizacji ruchu lotniczego dla Lotniska Chopina, tak aby pod względem akustycznym był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.

• Posiadamy własną oczyszczalnię wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z lotniska oraz dodatkowo sieć separatorów, które zapewniają ochronę wód powierzchniowych. Stan wód powierzchniowych, które są odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest regularnie badany.

• Zbudowaliśmy system zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 40 000 m3, zapewniający m.in. ochronę terenów położonych poniżej lotniska przed podtopieniami w okresach intensywnych opadów atmosferycznych.

• Odladzanie samolotów na Lotnisku Chopina wykonywane jest bez szkody dla środowiska, dzięki specjalnym stanowiskom wyposażonym w instalaje umożliwiające separcję powstających w trakcie odladzania ścieków i ich właściwe zagospodarowanie.

• Posiadamy nowoczesny system paneli fotowoltaicznych, umożliwiający pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej.

• Posiadamy system piezometrów, przy pomocy którego kontrolujemy stan środowiska gruntowo-wodnego. Regularnie badamy jakość wód podziemnych I i II poziomu wodonośnego.

• Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, które są zagospodarowywane z zachowaniem priorytetów takich jak: recykling, odzysk i unieszkodliwianie.

• Współpracujemy wyłącznie ze specjalistycznymi firmami, spełniającymi najwyższe wymogi dotyczące bazy technicznej, wykorzystywanego sprzętu specjalistycznego oraz sposobu transportu odpadów.

• Prowadzimy gospodarkę odpadami komunalnymi dostosowaną do obowiązujących wymogów prawnych, uwzględniającą zasadę selektywnej i nieselektywnej  zbiórki tych odpadów.

• Odpady komunalne odbierane są przez podmiot spełniający wymogi w zakresie gospodarki odpadami, który prowadzi zakres działań począwszy od miejsca wytworzenia odpadów komunalnych, a następnie przekazania ich do instalacji  w celu odzysku surowców wtórnych i odzysku energii oraz do finalnego unieszkodliwienia odpadów po-procesowych.

Więcej informacji znaleźć można również w: