Zarówno pasażerowie przylatujący, jak i odlatujący mogą skorzystać z obsługi bagażowej świadczonej przez Lotnisko Chopina.

W przypadku pasażerów odlatujących usługa obejmuje:
 
  • odbiór bagażu z wyznaczonego środka transportu znajdującego się na parkingu (wielopoziomowym, dobowym lub autobusowym), z bezpośredniego podjazdu pod Terminal lub z podjazdu pod hotel Courtyard i przewiezienie go do stanowiska odprawy biletowo-bagażowej*.


W przypadku pasażerów przylatujących usługa obejmuje:
 
  • odbiór bagażu z hali odbioru bagażu w Terminalu i przewiezienie go do wyznaczonego środka transportu znajdującego się na parkingu (wielopoziomowym, dobowym lub autobusowym), bezpośrednio na podjeździe pod Terminalem lub pod hotelem Courtyard.


Zgłaszanie:

Potrzebę obsługi bagażowej prosimy zgłaszać:
 
  • Poniedziałek – Piątek 06.00 - 22.00
  • Weekendy i święta 06.00 - 18.00
Pocztą elektroniczną (bagaz@polish-airports.com), telefonicznie na nr +48 (22) 650 20 06
Prosimy o zamawianie usługi z wyprzedzeniem, na 24 godziny przed.
 
Wykonanie usługi w dniu jej zgłaszania jest możliwe, o ile na ten sam czas nie zaplanowano realizacji innych, wcześniejszych zgłoszeń.

Obsługa obejmuje także bagaż ponadwymiarowy (zgodnie z cennikiem).


Rodzaj opłaty Sposób naliczania opłaty Cena brutto
Standard * 1 - 4 sztuki bagażu 105 zł
5 sztuk bagażu 120 zł
każda następna sztuka bagażu do 12 sztuk bagażu 15 zł
13 sztuk bagażu 235 zł
każda następna sztuka bagażu do 30 sztuk bagażu 10 zł
31 sztuk bagażu 410 zł
każda następna sztuka bagażu 5 zł
Nadwymiar ** każda sztuka bagażu 105 zł
Anulacja rezerwacji *** Opłata za gotowość operacyjną przy rezygnacji z zamówionej usługi 105 zł
* Waga i rozmiar bagażu zgodny z przepisami linii lotniczych i „Regulaminem korzystania z elementów systemu przesyłu bagażu (BHS) i sortowni bagażu na Lotnisku Chopina w Warszawie”. Usługa nie obejmuje przewiezienia do stanowiska bagażu ponadwymiarowego w Terminalu A.
** W przypadku bagażu ponadwymiarowego oraz niewymiarowego, zarówno przy odlotach jak i przylotach. Usługa obejmuje przewiezienie do stanowiska bagażu ponadwymiarowego w Terminalu A. Usługa nie obejmuje ładunków CARGO.
*** Zgodnie z „Regulaminem świadczenia płatnej obsługi bagażowej na Lotnisku Chopina w Warszawie”.

1.        PRZYJMOWANIE ZLECEŃ DO REALIZACJI

1)    Zlecenia na wykonanie obsługi bagażowej przyjmowane są pocztą elektro­niczną na adres: bagaz@polish-airports.com, oraz telefonicznie pod numerem +48 22 650 20 06 w godzinach:

§  od poniedziałku do piątku: 06.00 - 22.00,

§  w weekendy i święta: 06.00 - 18.00.

Zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia, przesłanego pocztą elektroniczną na po­dany wyżej adres.

2)    Zleceniodawca przesyła „Zlecenie wykonania obsługi bagażowej” (F01-RE-BAGAŻ-01) na adres e-mailowy: bagaz@polish-airports.com z wyprzedzeniem min. 12 godzin przed zapotrzebowaną obsługą.

3)    Zlecenia na obsługę bagażową zgłoszone w czasie krótszym niż 12 godzin przed zapo­trzebowaną obsługą będą rozpatrywane wyłącznie w godzinach wskazanych w ppkt. 1) i realizowane tylko w miarę możliwości operacyjnych Zleceniobiorcy.

4)    Zleceniobiorca dokonuje analizy możliwości wykonania obsługi i powiadamia zlece­niodawcę niezwłocznie mailowo lub telefonicznie o przyjęciu bądź odmowie wykona­nia zlecenia.

5)    Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przesyłane pocztą elektroniczną zawiera:

§  obowiązujący cennik,

§  wyliczenie opłaty za wykonanie obsługi – na wniosek zleceniodawcy,

§  w razie potrzeby dodatkowe informacje dotyczące sposobu identyfikacji grupy/ pasażera przez pracownika/pracowników wykonujących obsługę bagażową,

§  kontakt do obsługi bagażowej.

2.        ODMOWA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO REALIZACJI

Zleceniobiorca może odmówić wykonania usługi z przyczyn operacyjnych np. wynikają­cych z konieczności wykonania już wcześniej przyjętych zleceń przypadających w określonym przedziale czasowym.

3.        ZAKRES OBSŁUGI BAGAŻOWEJ

1)    Obsługa bagażowa realizowana jest wyłącznie na terenie Lotniska Chopina w Warszawie do/z następujących miejsc:

§  Terminal A,

§  parking wielopoziomowy P1 i P2,

§  parking dobowy P4,

§  parking godzinowy P3,

§  terminal autobusowy;

oraz:

§  podjazdy pod Terminal A,

§  podjazd pod hotel Courtyard Mariott.

2)    Obsługa bagażu na odlot: wyładunek bagażu ze wskazanego środka transportu znajdującego się w wybranym miejscu określonym w ppkt 1) i przewiezienie do stano­wiska odprawy biletowo-bagażowej, w tym również w przypadku bagaży ponadwymia­rowych do stanowiska bagażu ponadwymiarowego w Terminalu A.

3)    Obsługa bagażu z przylotu: odbiór bagażu z hali odbioru bagażu w Terminalu A, przewiezienie i załadunek do wskazanego środka transportu znajdującego się w wy­branym miejscu określonym w ppkt 1).

4.        REZYGNACJA ZLECENIODAWCY Z WYKONANIA OBSŁUGI BAGAŻOWEJ

1)    Zleceniodawcy przysługuje prawo rezygnacji z obsługi bagażowej, pod warunkiem przesłania na adres e-mailowy bagaz@polish-airports.com odpo­wiedniej informacji, na co najmniej 3 godziny przed planowanym odlotem i 2 godziny przed planowanym przylotem.

2)    Niedotrzymanie w/w warunku będzie skutkowało naliczeniem opłaty za gotowość operacyjną, zgodnie z obowiązującym cennikiem - dotyczy obsługi grupy liczącej powyżej 5 pasażerów.

5.        REKLAMACJE

1)    Reklamacje dotyczące wykonanej obsługi można zgłaszać na adres e-mailowy bagaz@polish-airports.com.

2)    Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzenie bagażu przez osoby trzecie w szcze­gólności w transporcie lotniczym.

3)    Reklamacje z tytułu nie wykonania obsługi lub niewłaściwego wykonania usługi z przy­czyn leżących po stronie zleceniodawcy nie będą uwzględnianie.

6.        ZAŁĄCZNIKI

 

Zał. nr 1 – F01-RE-BAGAŻ-01 Zlecenie wykonania obsługi bagażowej


 

Regulamin świadczenia płatnej obsługi bagażowej


 

 

Zlecenie wykonania obsługi bagażowej
 

Kontakt z obsługą bagażową:


Telefon kom.: 603 203 529

Email: bagaz@polish-airports.com