Monitoring


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego, jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl telefon 22 650 11 11 (dalej: my).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail:
IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych
Celem przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest:
a) zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie, w tym bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie Lotniska Chopina w Warszawie;
b) realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości;
c) zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 186b ust. 1, 2, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze r. oraz § 2 ust. 1 pkt 10 lit. r) załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dn. 31 lipca 2012 r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Lotniska Chopina w Warszawie; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania, chyba, że nagranie z monitoringu wizyjnego zostało zabezpieczone dla celów prowadzonego postępowania (wówczas do czasu zakończenia tego postępowania).
7. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach). Swoje reruprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon).W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Czy masz obowiązek podania danych?
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
9. Jaki obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym?
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: teren wewnętrzny i zewnętrzny Lotniska Chopina w Warszawie wraz z drogami dojazdowymi, przyległe budynki i tereny oraz Terminal z wewnętrznym obszarem.