Mapa akustyczna

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 672), zarządzający lotniskiem zaliczonym do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zobowiązany jest do sporządzania co 5 lat mapy akustycznej terenu, na którym eksploatacja lotniska może  powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapę taką zarządzający lotniskiem zobowiązany był sporządzić po raz pierwszy w terminie 1 roku od dnia, w którym określone lotnisko zaliczone zostało do obiektów, których eksploatacja powodować może  negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie zaliczony został do takich obiektów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8).

Obowiązek sporządzania map akustycznych dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zarządzające tym lotniskiem. Po raz pierwszy mapa taka wykonana została w styczniu 2008 r., a kolejna w październiku 2012 r.

Obecnie publikowane opracowanie sporządzone zostało w czerwcu 2017 r. na zlecenie  Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą   w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16.


Wyciąg z części opisowej - opracowania

Mapy otoczenia Lotniska Chopina:  

Archiwum