Klauzule informacyjne


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11 (dalej: my ).

2. IODO
Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe zawarte na karcie boardingowej, jako podmiot zarządzający Lotniskiem Chopina w Warszawie („Lotnisko”), przetwarzamy w systemie PaxCHECK w zakresie: imię i nazwisko pasażera, dokładna godzina przejścia pasażera przez bramkę, miejsce skanowania karty boardingowej, linia lotnicza (którą pasażer odbywa lot), numer lotu, czas wylotu, klasa, gate, miejsce wylotu, destynacja, inne informacje zakodowane na karcie pokładowej (status boardingu, rezultat walidacji i inne informacje operacyjne). Dane te przetwarzamy w celu umożliwienia Ci dostępu do strefy zastrzeżonej Lotniska, co służy realizacji zasad ochrony lotnictwa cywilnego (zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie Lotniska), tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z  art. 68, 80, 186b i art. 188a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe PPL będzie przechowywać przez okres 90 dni od dnia zeskanowania karty boardingowej.
 
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z jednej z wyżej wymienionych form kontaktu (adres-email, nr telefonu). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wejścia do strefy zastrzeżonej Lotniska.
 

Telefony Alarmowe Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie


Informujemy, że rozmowy prowadzone z numerów telefonów alarmowych Zarządzającego Lotniskiem Chopina są rejestrowane. Jeśli nie wyrażasz zgody na rejestrację rozmów skorzystaj z innej formy kontaktu.


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:                                                                                                                                                   

1. Administrator Twoich danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, tel.: 22 650 11 11 (dalej: my).

2. IODO

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych: e-mail IODO@ppl.pl, telefon: 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w celu:
a)    zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanych przez nas lotniskach poprzez, min:. obsługę zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu, incydencie, wypadku i innych zagrożeniach występujących na lotnisku lub w jego otoczeniu;
b)    zapewnienia właściwej koordynacji działań prowadzonych przez odpowiednie służby lotniskowe, organizacje i instytucje w celu ochrony życia, zdrowia, środowiska oraz mienia zarządzającego lotniskiem;
c)    zorganizowania i utrzymywania systemu ochrony przeciwpożarowej lotniska w ramach krajowego systemu ratownictwa;
d)    udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe  będziemy przechowywać przez okres 30 dni. W przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z jednej z wyżej podanych form kontaktu (adres-e-mail lub telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność/obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do właściwej obsługi zgłoszenia alarmowego.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl telefon 22 650 11 11 (dalej: my).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail:
IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 22.1 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego jak również - w zakresie wykraczającym poza dane osobowe wskazane w kodeksie pracy, dotyczącym dobrowolnie przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie dokumentów aplikacyjnych określonej w niniejszym ogłoszeniu..
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 22.1) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.
 

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.
3. Cel i podstawa przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia/o świadczenie usług/o dzieło* oraz jej realizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
b) W przypadku ewentualnych sporów Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
4. Odbiorcy danych: Twoje dane będziemy przekazywać właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od wygaśnięcia łączącej nas umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, nie jesteś  zobowiązana/y do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą umowy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl ,telefon 22 650 11 11 (dalej: my ).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon   22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem ugody i jej wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. obrony naszych interesów przed Twoimi roszczeniami związanymi z obszarem ograniczonego użytkowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez  okres niezbędny do realizacji ww. celu.
6. Twoje prawa
 Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby, bądź skorzystać z wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl telefon 22 650 11 11 (dalej: my).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail:
IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.    podjęcia działań przed zawarciem umowy najmu i jej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b.    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym), generalnemu wykonawcy realizującemu prace remontowe w lokalach najemców.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy najmu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon).
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl , telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).

1. Inspektor Ochrony Danych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon 22 650 30 47.

2. Cel i podstawa przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie monitorowanym oraz mienia będącego realizacją naszego, tzw. prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO)), a także obowiązku administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

3. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).

4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.

5. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z jednej z powyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów określonych powyżej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wejścia do budynku i przebywania na terenie zarządzanym przez PPL. 

7. Obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym: Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: budynek (ciągi komunikacyjne hole przy windach) i obszar zewnętrzny.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11  (dalej: my ).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon    22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie przepustki osobowej jednorazowej, zapewniania ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z  art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe PPL będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z jednej z wyżej wymienionych form kontaktu (adres-email, nr telefonu). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym (art. 23 Krajowego Programu), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania przepustki osobowej jednorazowej.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11  (dalej: my ).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon    22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie przepustki samochodowej jednorazowej, zapewniania ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z  art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 30 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe PPL będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z jednej z wyżej wymienionych form kontaktu (adres-email, nr telefonu). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym (art. 30 Krajowego Programu), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania przepustki samochodowe jednorazowej.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl telefon 22 650 11 11 (dalej: my).

2. IODO

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia podnoszącego i utrzymującego kwalifikację, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska,  realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego co stanowi realizację obowiązku prawnego wynikającego z art. 80, 81 ust. 1, 86 ust. 6, 186 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze oraz dodatku 9-A rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego lub załącznika III, IV rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania, procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym podwykonawcom w tym, konsultantom zewnętrznym oraz dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do  wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność/obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, nie jesteś zobowiązany do ich podania, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl , telefon 22 650 11 11 (dalej: my).

2. IODO

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@ppl.pl , telefon: 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a. rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku, reklamacji co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym podasz nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
b. rozpatrzenia i obsługi złożonej przez Ciebie skargi/wniosku  na podstawie obowiązku wynikającego z art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe – zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego -  będziemy przechowywać przez okres 25 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. W sytuacji, w której Twoje dane zostaną przekazane do rozpatrzenia odrębnemu podmiotowi, właściwemu ze względu na przedmiot sprawy, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy.

6. Twoje prawa

 Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z jednej z wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność/obowiązek podania danych

 Podanie danych wynikających z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (imienia, nazwiska, adresu zgłaszającego wniosek/skargę), jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
 
 
Informacje o przetwarzaniu danych – klienci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl telefon 22 650 11 11 (dalej: my).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail:
IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących PPL lub obrony praw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez PPL).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym podwykonawcom w tym, konsultantom zewnętrznym oraz dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od wygaśnięcia łączącej nas umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon).
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11 (dalej: my).

2. IODO

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia/o świadczenie usług/o dzieło* oraz jej realizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w przypadku ewentualnych sporów Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym podwykonawcom w tym, konsultantom zewnętrznym oraz dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od wygaśnięcia łączącej nas umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność/obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, nie jesteś  zobowiązana/y do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą umowy.

1. Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl telefon 22 650 11 11 (dalej: my).

2. IODO

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

a. świadczenia usług zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
b. dokonywania rozliczeń z naszymi klientami na których zlecenie świadczymy usługi zdrowotne na Twoją rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zobowiązań względem naszych klientów.
c. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie ambulatorium (prowadzony monitoring wizyjny), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dbanie o bezpieczeństwo pacjentów, personelu i mienia.
d. W przypadku ewentualnych sporów Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń,  obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazać:

a. innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
b. dostawcom usług  rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych,
c. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
d. naszym klientom na których zlecenie świadczymy usługi zdrowotne na Twoją rzecz,
e. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta,
f. dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym),
g. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej (dotyczy cudzoziemców).

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej będziemy przechowywać przez okres 20 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń z naszymi klientami będziemy przechowywać przez okres 5 lat od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do prowadzenia przez nas dokumentacji medycznej może skutkować brakiem możliwości udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego i zapewnienia opieki zdrowotnej.

1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”)
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail iodo@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku, reklamacji co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym podasz nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
b) rozpatrzenia i obsługi złożonej przez Ciebie skargi/wniosku  na podstawie obowiązku wynikającego z art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego), podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policja, Straż Graniczna, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym).
5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie pkt 3 a) powyżej będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy, natomiast dane przetwarzane na podstawie pkt 3 b) powyżej będziemy przechowywać przez okres umożliwiający przeprowadzenie uprawnionym organom kontroli przebiegu i terminów załatwienia skargi lub wniosku.
6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych wynikających z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (imienia, nazwiska, adresu zgłaszającego wniosek/skargę), jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.


(zastosowana m.in. do automatycznych odpowiedzi)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11 (dalej: my).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon 22 650 30 47
3. Cele i podstawy przetwarzania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu informowania Cię o istotnych dla nas wydarzeniach i bieżącej działalności PPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji określonego celu i współpracy.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby lub korzystając z jednej ze wskazanych wyżej form (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca działań prowadzonych przez Nadzór Operacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”               z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl ,telefon                     22 650 11 11 (dalej: my ).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl , telefon   22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia realizacji działań prowadzonych przez Zespół Nadzoru Operacyjnego, zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej Lotniska Chopina, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z załącznika III podczęść C (ADR.OR.C.005) rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez  okres niezbędny do realizacji ww. celu.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby, bądź skorzystać z wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon  22 650 11 11 (dalej: my).

2. IODO

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych: e-mail IODO@ppl.pl , telefon 22 650 30 47.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia właściwej koordynacji działań prowadzonych przez odpowiednie organizacje i instytucje w odpowiedzi na sytuacje awaryjne występujące na Lotnisku Chopina lub w jego otoczeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z załącznika IV podczęść B (ADR.OPS.B.005) rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat, zgodnie z załącznikiem III – podczęść D (ADR.OR.D.035) rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., od czasu zakończenia danej edycji dokumentu.

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z  wyżej wymienionych form kontaktu (adres e-mail, telefon). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność/obowiązek podania danych

 Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11  (dalej: my).
2. IODO
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon 22 650 30 47.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu badania satysfakcji Klienta w związku z utrzymaniem wysokiej jakości naszych usług oraz poziomu zadowolenia Klientów co stanowi nasz, tzw. prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej: RODO).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat liczonych od momentu zakończenia badania.
6. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z jednej z wyżej wymienionych form kontaktu (adres-email, nr telefonu). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie informacji w ankiecie jest dobrowolne.