Kalkulator opłat lotniskowych - infomacje uzupełniające


Kalkulator naliczania opłat dla usług związanych z jednorazowym startem i lądowaniem statku powietrznego na Lotnisku Chopina w Warszawie

Opłaty lotniskowe są pobierane za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług udostępnianych przez zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych lub obsługą pasażerów. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych, opłat z tytułu obsługi naziemnej i opłat za inne usługi, nie wymienione w dokumencie Taryfa opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Dane do wyliczenia opłaty za lądowanie


Stawka VAT


Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW)

Maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

Dane do wyliczenia opłaty hałasowej


Kategoria hałasowa

Statki powietrzne klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych według następujących zasad:


Jeżeli usługobiorca przekazał do PPL oficjalny dokument potwierdzający, że maksymalna masa startowa statku powietrznego wynosi do 9 ton włącznie lub największa istniejąca maksymalna masa startowa statku powietrznego danego typu wynosi do 9 ton włącznie, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do wyznaczenia kategorii hałasowej.

Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL informacji i dokumentów umożliwiających wyznaczenie kategorii hałasowej, dla celów naliczania opłat będzie przyjęta największa istniejąca maksymalna masa startowa statku powietrznego danego typu, a opłata hałasowa zostanie naliczona w wysokości określonej dla kategorii 5.

Wyznaczanie kategorii hałasowej statku powietrznego

Dane pochodzą ze "Świadectwa zdatności w zakresie hałasu" wydawanego dla każdego statku powietrznego przez władze lotnicze państwa rejestracji statku powietrznego.

Dane do wyliczenia opłaty pasażerskiej


Liczba pasażerów odlatujących

Opłata pasażerska pobierana jest za każdego pasażera znajdującego się na pokładzie statku powietrznego w momencie startu z Lotniska Chopina w Warszawie, z wyjątkiem:


Informacje o terminalachDane do wyliczenia opłaty postojowej


Czas postoju

Czas postoju liczony jest od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu rozpoczęcia kołowania statku powietrznego do startu lub na stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami wlicza się do łącznego czasu postoju. Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 3 godzin włącznie.

Przy obliczaniu czasu postoju podlegającego opłacie wyłącza się czas w godzinach 22:00-5:59 czasu lokalnego dla pierwszej nocy danego postoju.