Kalkulator opłat lotniskowych - infomacje uzupełniające


Kalkulator naliczania opłat dla usług związanych z jednorazowym startem i lądowaniem statku powietrznego na Lotnisku Chopina w Warszawie

Opłaty lotniskowe są pobierane za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług udostępnianych przez zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych lub obsługą pasażerów. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych, opłat z tytułu obsługi naziemnej i opłat za inne usługi, nie wymienione w dokumencie Taryfa opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Dane do wyliczenia opłaty za lądowanie


Stawka VAT


Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM)

Maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

Dane do wyliczenia opłaty hałasowej


Kategoria hałasowa

Statki powietrzne o MTOM poniżej 9 ton zaliczane są do kategorii hałasowej 1.
Statki powietrzne o MTOM od 9 ton wzwyż certyfikowane wg rozdz. 2 pkt. 2.4.1 i 2.4.2 części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne dla których PPL nie dysponuje dokumentem potwierdzającym parametry hałasowe zaliczane są do kategorii 8.
Statki powietrzne o MTOM od 9 ton wzwyż certyfikowane wg rozdz. 3, 4, 5, 8 pkt. 8.4.1 i 8.4.2 oraz 14 części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych w zależności od wartości skumulowanego marginesu hałasu zgodnie z poniższą tabelą:


Kategoria hałasowa Wartość skumulowanego marginesu hałasu (w EPNdB)
1 23 i powyżej
2 20-22,9
3 17-19,9
4 13-16,9
5 10-12,9
6 8-9,9
7 0-7,9
8 poniżej 0
EPNEPNdB - efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach (ang.: Effective Perceived Noise in Decibels)

Dane do wyliczenia opłaty pasażerskiej


Liczba pasażerów odlatujących

Opłata pasażerska pobierana jest za każdego pasażera znajdującego się na pokładzie statku powietrznego w momencie startu z Lotniska Chopina w Warszawie, z wyjątkiem:


Informacje o terminalachDane do wyliczenia opłaty postojowej


Czas postoju

Czas postoju liczony jest od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu rozpoczęcia kołowania statku powietrznego do startu lub na stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami wlicza się do łącznego czasu postoju.

Nie pobiera się opłaty postojowej:


Przy obliczaniu czasu postoju podlegającego opłacie wyłącza się czas w godzinach 22:00-5:59 czasu lokalnego dla pierwszej nocy danego postoju.