Fundusze Europejskie

„Port Lotniczy Warszawa –Budowa/rozbudowa/ przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej”
 

Projekt nr POIS.06.03.00-00-015/12 pn. „Port Lotniczy Warszawa –Budowa/rozbudowa/ przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VI Osi Priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”, z Działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T”.
 
W dniu 10 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu „Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej”. W dniu 31 lipca 2013 r. PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu nr POIiŚ 6.3-15. Natomiast w dniu 8 sierpnia 2014 r., została wydana przez Komisję Europejską decyzja nr CCI 2014PL161PR009 o zatwierdzeniu wkładu finansowego dla niniejszego Projektu z Funduszu Spójności.
 
Wartość Projektu wynosi 689 268 148,90 PLN brutto, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności określona została na kwotę 146 510 694,30 PLN.
 
Zakres Projektu obejmuje następujące zadania:

> modernizacja strefy Terminala 1 (T1) wraz z jej integracją ze strefą Terminala 2 (T2);
> budowa dróg kołowania przy drodze startowej 1 (DS 1) tj. drogi kołowania N1 (DK N1) i drogi kołowania N2 (DK N2);
> przebudowa i modernizacja drogi startowej 3 (DS 3) i dróg kołowania (DK);
> przebudowa płyt postojowych samolotów 2, 4 i 6 (PPS 2, PPS 4, PPS 6) wraz z drogą kołowania D1 (DK D1);
> budowa kolejowego frontu rozładunkowego (KFR) paliwa lotniczego wraz z rurociągiem dalekosiężnym

Celem ogólnym realizacji Projektu jest modernizacja infrastruktury Lotniska Chopina zmierzająca do zwiększenia przepustowości w godzinie szczytowej oraz przygotowania Lotniska Chopina do obsługi zwiększonego ruchu w godzinie szczytowej przy zachowaniu wysokiego standardu usług oraz poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Celami szczegółowymi realizacji Projektu są:
 
> zwiększenie przepustowości w godzinie szczytowej;
> zwiększenie efektywności procesu obsługi pasażerów oraz optymalizacja wykorzystania przestrzeni terminala;
> dostosowanie infrastruktury lotniskowej do obowiązujących norm i standardów technicznych, zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska;
> zwiększenie poziomu technicznego infrastruktury, utrzymanie sprawności operacyjnej elementów infrastruktury airside i landside;
> poprawa pozycji konkurencyjności Lotniska Chopina poprzez dywersyfikację dostaw paliwa lotniczego.

Realizacja Projektu przyczyni się także do:

> poprawy dostępności transportowej Warszawy i jakości transportu, a tym samym do poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki na poziomie lokalnym oraz krajowym;
> likwidacji barier infrastrukturalnych i wzmocnienia międzynarodowych i krajowych korytarz transportowych;
> generowania dochodów firm bezpośrednio powiązanych z lotniskiem, jak również działających w zasięgu jego oddziaływania;
> powstania nowych inwestycji krajowych i zagranicznych poprzez podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej obszaru oddziaływania Lotniska Chopina dla inwestorów;  

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

"Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych”


Projekt nr POIS.06.03.00-00-016/12 pn. „Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych” zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VI Osi Priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”, z Działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T”.
 
21 grudnia 2012 r., Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych”. W dniu 26 czerwca 2013 r. PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu POIiŚ 6.3-16.
 
Wartość Projektu wynosi 99 682 548,25 PLN brutto, a  kwota dofinansowania z Funduszu Spójności określona została na kwotę 24 031 750,07 PLN. Projekt został zakończony rzeczowo. Obecnie trwa finansowe rozliczenie Projektu.
 
Zakres Projektu obejmował następujące zadania:

> budowa płaszczyzny postojowej samolotów do ich odladzania 13 (PPS-13) wraz z korektą przebiegu przyległej drogi kołowania L (DK-L);
> budowa drogi kołowania A8 (DK-A8) oraz płaszczyzny postoju samolotów 12 (PPS-12) wraz z drogą techniczną. 
 
Celem realizacji Projektu było:

> zwiększenie przepustowości operacyjnej lotniska;
> zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych;
> poprawienie drożności układu komunikacyjnego dróg startowych poprzez umożliwienie dojazdu samolotów do początku drogi startowej bez konieczności jej zajmowania na etapie kołowania na start. 

 
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 

 

„Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie"


Projekt nr POIS.08.04.00-00-018/09 pn. „Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie” zrealizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu”, z Działania 8.4 „Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego”.
 
W dniu 9 lutego 2009 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”(PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie”. W dniu 16 grudnia 2009 r., PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu POIiŚ 8.4-18.
 
Wartość Projektu wynosi 28 212 561,00 PLN brutto, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 125 050,00 PLN.
 
Realizacja Projektu polegała na zakupie 10 zestawów odśnieżających oraz 1 zraszarki środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych. Urządzenia te służą do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego nawierzchni dróg startowych, dróg kołowania oraz płaszczyzn postojowych.

Wymiana sprzętu mechanicznego do zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie podniosła bezpieczeństwo naziemnego ruchu lotniczego oraz przyczyniła się do poprawy przepustowości lotniska w okresie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne mają duży wpływ na funkcjonowanie portu lotniczego. Dzięki nowym urządzeniom czas odśnieżenia dróg startowych skrócił się aż o połowę (z dotychczasowych 40 min. do 20 min.), a przygotowanie dróg do wykonywania operacji lotniczych możliwe jest już po jednym przejeździe kolumny pojazdów podczas „Akcji Zima”.

Pierwszym etapem kompleksowej zmiany technologii było włączenie do eksploatacji w 2009 r. zraszarki Damman typ FEA 20036 o pojemności 20 000 l płynu. Taka ilość środka umożliwia odlodzenie obydwu dróg startowych na pełną wymaganą przepisami szerokość bez konieczności uzupełniania płynu.

Drugim etapem kompleksowej zmiany technologii było wprowadzenie w latach 2010 - 2011 dziesięciu nowoczesnych zestawów odśnieżających złożonych z: pługów lemieszowych o szerokości roboczej 6,8 m, ciągników siodłowych Mercedes Benz Actros z napędem 4x4 oraz oczyszczarek lotniskowych Overaasen RS 400 o szerokości roboczej 5,5 m. Pierwsze trzy zestawy odśnieżające zostały dostarczone na Lotnisko Chopina w lutym 2010 r., kolejne trzy we wrześniu 2010 r., a ostatnie cztery we wrześniu 2011 r.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.efrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 

 

Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie

Projekt nr POIS.08.04.00-00-021/09 pn. „Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie” zrealizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach w ramach VIII Osi Priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu” z Działania 8.4 „Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego”.
 
W dniu 9 lutego 2009 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie”. W dniu 16 grudnia 2009 r., PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu POIiŚ 8.4-21.
 
Wartość Projektu wynosi 11 607 327,44 PLN brutto, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 007 023,30 PLN.
 
W ramach Projektu kupiono 2 pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz 1 zestaw do usuwania unieruchomionych statków powietrznych. Realizacja Projektu stanowiła istotne wsparcie dla zagwarantowania bezpiecznej obsługi ruchu lotniczego na Lotnisku w Warszawie. W ramach Projektu zastąpiono dwa wyeksploatowane pojazdy ratowniczo-gaśnicze nowymi i tym samym utrzymano 9 kategorię interwencyjnego zabezpieczenia ratowniczo-gaśniczego w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Ponadto nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze pozwoliły na skrócenie czasu dojazdu do najodleglejszego progu drogi startowej do ok. 2 min 40 s.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie dysponował dotychczas jedynie sprzętem przeznaczonym do podnoszenia unieruchomionych statków powietrznych. Zakupiony w ramach Projektu i dostarczony we wrześniu 2009 r. zestaw do szybkiego usuwania unieruchomionych statków powietrznych, stanowi jego uzupełnienie i umożliwia bezpieczne usunięcie statku powietrznego z drogi startowej lub drogi kołowania.

Dostawa dwóch lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczym z zespołem gaśniczym na wysięgniku teleskopowym nastąpiła w IV kwartale 2012 r.Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.efrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
 

Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Projekt pn. „Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie” zrealizowany jest w ramach Programu Transeuropejskiej sieci transportowej (Trans-European Transport Networks; TEN-T) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
 
W maju 2009 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do agencji TEN-T wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie”. W dniu 7 grudnia 2009 r. Komisja Europejska (KE) rozstrzygnęła konkurs. Projekt złożony przez PPL jako jedyny w Europie, spośród 6 projektów lotniskowych aplikujących w 2009 r. Wysokość dofinansowania Projektu wyniosła do 50% wartości projektu (do 1,3 mln euro) ze środków TEN-T. W dniu 22 czerwca 2010 r. została wydana decyzja przez KE o przyznaniu dofinansowania dla Projektu TEN-T.  
 
Projekt został przygotowany przez PPL w wyniku wewnętrznych prac i uzgodnień trwających od 2008 roku. Celem Projektu było opracowanie dokumentacji pozwalającej na identyfikację, a następnie optymalizację obszarów w celu poprawienia przepustowości lotniska, jak również określenie długofalowej strategii jego rozwoju.
 
Zadaniem Projektu była optymalizacja przepustowości lotniska, która będzie dokonana poprzez analizę procesów i obszarów funkcjonowania PPL, a następnie zastosowanie nowoczesnych technologii, dostosowanych do specyficznych potrzeb Lotniska Chopina w Warszawie. Zamierzeniem Projektu było ponadto ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania Portu na środowisko naturalne. Przyczyniły się do tego w szczególności działania obejmujące tematykę gospodarki wodno-ściekowej, zarządzania energią elektryczną oraz analizy migracji i stref wypoczynku ptaków w okolicach portu. Nieodłącznym elementem zarządzania portem lotniczym, ujętym również w Projekcie, była tematyka bezpieczeństwa i ochrony. Projekt obejmował zarówno obszary dotyczące bezpieczeństwa operacji lotniczych wynikające ze stanu infrastruktury, jak i analizy procesów funkcjonowania portu z uwzględnieniem ciągłości działania oraz zagrożeń wynikających ze strony środowiska naturalnego.

W ramach Projektu zostało zdefiniowanych 6 działań, w tym 4 działania podstawowe:

> zrównoważony rozwój infrastruktury Portu;
> optymalizacja przepustowości i wydajności infrastruktury Portu za pomocą inteligentnych technologii;
> ochrona środowiska;
> bezpieczeństwo i ochrona lotniska

oraz dwa działania wspierające:

> audyt;
> działania informacyjno-promocyjne. 

Efektem realizacji Projektu w szczególności jest m.in. „Strategia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” – Zarządzającego Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – węzła sieci TEN-T na lata 2012 – 2022” oraz „Plan Generalny Rozwoju Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie na lata 2012 – 2037”. Projekt został zakończony w I kwartale 2013 r.
 
Więcej informacji na temat Programu Transeuropejskiej sieci transportowej (Trans-European Transport Networks; TEN-T): http://tentea.ec.europa.eu/.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
 

 

Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza

Projekt nr RPMA.01.07.00-14-001/10 pn. „Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza” zrealizowany jest z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach I Osi Priorytetowej „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego o przedsiębiorczości na Mazowszu” z Działania 1.7 „Promocja gospodarza”.
 
W dniu 7 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza”. W dniu 17 sierpnia 2011 r. PPL podpisało umowę o dofinansowanie Projektu RPMA.14-01. Wysokość dofinansowania Projektu wyniosła do 150 tys. PLN, co stanowiło 50% wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.
 
Realizacja Projektu polegała na udziale Lotniska Chopina w europejskich i światowych imprezach targowo-wystawienniczych:
 
> Routes Europe w Cagliari (8-10 maja 2011 r.);
> World Route Development Forum w Berlinie (2-4 października 2011 r.).

Uczestnictwo w targach Routes, w których bierze udział nawet do 3000 delegatów z linii lotniczych, portów lotniczych i firm związanych z branżą lotniczą z całego świata, co stwarza szerokie możliwości nawiązania i rozwinięcia nowych kontaktów biznesowych. Udział Lotniska Chopina w imprezach targowo-wystawienniczych Routes jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynkowe. W związku z faktem, iż branża lotnicza rozwija się bardzo dynamicznie i pojawia się coraz mocniejsza konkurencja. Targi Routes są jednym z najważniejszych imprez handlowych tej branży, co dla Lotniska Chopina jest niezwykle istotne. Od 1996 r. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina uczestniczy w konferencjach Routes, podczas których prowadzone są rozmowy dwustronne z przedstawicielami przewoźników lotniczych, będących w kręgu zainteresowania warszawskiego lotniska, w celu rozszerzenia jego siatki połączeń lotniczych. Udział w misjach gospodarczych jest skutecznym sposobem nawiązywania kontaktów biznesowych, Lotnisko Chopina planuje w dalszym ciągu być ich aktywnym uczestnikiem.
 
Routes Europe w Cagliari 
 
W dniach 8-10 maja 2011 r. w miejscowości Santa Margherita di Pula w pobliżu Cagliari na Sardynii odbyła się konferencja Routes Europe, organizowana przez Route Development Group Ltd. we współpracy z władzami lotniska Cagliari, w którym uczestniczyła delegacja Lotniska Chopina w Warszawie.
 
W imprezie targowo-wystawienniczej wzięło udział około 700 delegatów, w tym przedstawicieli 67 linii i przedstawicieli 176 portów lotniczych oraz firm związanych z branżą lotniczą w Europie. Koncepcja Routes polega na umożliwieniu portom i liniom lotniczym odbycia dwustronnych rozmów handlowych. Przedstawiciele Lotniska Chopina odbyli spotkania z 10 przedstawicielami przewoźników lotniczych. Spotkania te miały na celu przede wszystkim podtrzymanie kontaktów z liniami lotniczymi obecnie korzystającymi z Portu w Warszawie oraz nawiązanie kontaktów z nowymi przewoźnikami, którzy potencjalnie mogliby uruchomić połączenia z/do Lotniska Chopina. Rozmowy te umożliwiły rozpoznanie planów linii lotniczych szczególnie w kontekście nadchodzących Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r., wymianę informacji na temat potencjału rynku lotniczego na wybranych trasach z/do Warszawy oraz przekazanie informacji na temat planów rozwojowych lotniska.
 
Oprócz spotkań dwustronnych, przedstawiciele linii i portów lotniczych, a także innych firm chętnie odwiedzali stoisko Lotniska Chopina. Na stoisku goście mogli zapoznać się z ofertą handlową i materiałami informacyjnymi Lotniska, programami współpracy marketingowej, a także uzyskać informacje o Warszawie i Mazowszu, otrzymać atrakcyjne gadżety promocyjne i napić się kawy, przygotowanej przez mistrzów Polski w parzeniu kawy.
  
Na stoisku Lotniska Chopina znalazły się również materiały promujące region Mazowsza.
                              
Bardzo ważnym wydarzeniem podczas Routes Europe było otrzymanie przez Lotnisko Chopina w Warszawie, ex equo z lotniskiem w Pradze, wyróżnienia w finale konkursu „The Routes Airport Marketing Awards 2011 - Regional Heats – Europe” w kategorii lotnisk Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Konkurs polegał na ocenie przez przedstawicieli linii lotniczych realizacji strategii marketingowych portów lotniczych w szerokim aspekcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju siatki połączeń, uatrakcyjniania systemów opłat lotniskowych i zniżek, komunikacji z liniami lotniczymi, wspólnych działań marketingowych.
 
World Route Development Forum w Berlinie
 
W dniach 2-4 października 2011 r. delegacja Lotniska Chopina wzięła udział w 17 konferencji światowej – The World Route Development Forum organizowanej w Berlinie przez Route Development Group Ltd.
 
W targach uczestniczyli przedstawiciele około 300 przewoźników lotniczych i ponad 800 portów lotniczych oraz liczni przedstawiciele branży lotniczej i prasy. Dwustronne spotkania, w których brali udział reprezentanci Lotniska Chopina miały na celu przede wszystkim nawiązanie bezpośredniej współpracy z przewoźnikami lotniczymi z regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki Płn., którzy jeszcze nie wykonywali połączeń lotniczych z/do Warszawy lub liniami obecnymi w naszym porcie, ale zainteresowanymi dalszym rozwojem siatki połączeń z/do Lotniska Chopina.
 
Obecność przedstawicieli Lotniska Chopina na berlińskim forum skupiała się nie tylko na roli uczestnika, ale także wystawcy. Była to już trzecia światowa konferencja Routes, w której braliśmy udział w charakterze wystawcy.
 
Stoisko Lotniska Chopina miało wydzieloną strefę relaksacyjną, w której goście mogli spróbować wybranej przez siebie kawy, przygotowanej specjalnie przez mistrzów Polski baristów, a także poczęstować się polskimi przekąskami i słodyczami.
 
Oprócz możliwości przeprowadzenia rozmów biznesowych, jak również zrelaksowania się, stoisko pełniło też funkcje informacyjne. Przekazywano podstawowe informacje i materiały promocyjne o Lotnisku Chopina:
 
> Airline Information Package 2011,
> Facts & Figures 2010;
> Program współpracy marketingowej z przewoźnikami lotniczymi w 2011 r.;
> Broszury informacyjne o Warszawie oraz przygotowaniach do UEFA Euro 2012TM, a także  materiały informacyjne o Warszawie i regionie Mazowsza oraz broszury i plakaty informacyjno-promocyjne Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 
Stoisko Lotniska Chopina było również miejscem spotkania z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Gośćmi byli: Pan Andrzej Szynka - V-ce Ambasador w Ambasadzie RP w Berlinie, Pani Danuta Dominiak-Woźniak - Radca-Minister, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury RP w Ambasadzie RP w Berlinie oraz Pan Jan Masalski - Radca z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.
 
Stoisko warszawskiego portu było jednym z najefektowniejszych i najchętniej odwiedzanych na berlińskich targach, co znalazło odzwierciedlenie w artykułach w lokalnej prasie branżowej, które ukazały się podczas targów, tj. anna aero Berlin Daily, Airline Business Daily oraz routesonline.
  
Dzięki udziałowi Lotniska Chopina w konferencji Routes w Berlinie możliwe było nawiązanie i podtrzymanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami linii lotniczych odpowiedzialnymi za rozwój siatki połączeń. Spotkania dwustronne pozwoliły na uzyskanie od przedstawicieli linii lotniczych kluczowych informacji odnośnie planów przewoźników dotyczących uruchomienia połączeń z/do poszczególnych portów lotniczych w Europie i na świecie.

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego:
http://rpo.mazowia.eu
http://www.efrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 


 

Nowoczesna kadra - projekt rozwoju pracowników


Projekt nr POKL.02.01.01-00-338/08 pn. „Nowoczesna kadra - projekt rozwoju pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze” (PPL) otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach II Osi Priorytetowej Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw” z Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" z Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Dofinansowania udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Liderem Projektu był Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o. z Poznania. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Wartość Projektu wynosiła 1 263 436,00 PLN, a wysokość pomocy publicznej uzyskanej przez PPL, wyniosła 751 044,31 PLN.

Projekt został opracowany na analizie potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez PPL oraz badaniach przeprowadzonych przez projektodawcę, polegających na spotkaniach z kierownikami. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa poprzez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w ramach wskazanych w analizie zagadnień. Inwestycja w kapitał ludzki miała także na celu przygotowanie kadry do zachodzących zmian w przedsiębiorstwie, w tym do procesu komercjalizacji.

W ramach projektu:
 
> zrealizowano 60 szkoleń w ramach 22 modułów. Tematyka 8 modułów szkoleniowych zamykających projekt została wprowadzona do projektu po ponownej weryfikacji potrzeb szkoleniowych. Weryfikacja została przeprowadzona przy udziale wybranej grupy pracowników.
> przygotowano ścieżki karier dla 20 osób uczestniczących w projekcie. Szkolenia w ramach projektu prowadzone były przez doświadczonych trenerów, mających dużą praktykę przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Monitoring i ewaluacja projektu potwierdzają osiągnięcie celu projektu. Działania projektowe zostały wysoko ocenione przez uczestników szkoleń i przełożyły się na zrealizowanie założonych rezultatów.

 
 
Opis wskaźnika Zakładane rezultaty Osiągnięte rezultaty
zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez:
w tym przez:
380 osób 
40 kierowników
457 osób 
84 kierowników
udział w projekcie co najmniej 20% osób powyżej 50 roku życia: 76 osób (20% z 380)/ 91 osób (20% z 457) 131 osób
liczba dni szkoleniowych 120 120
liczba godzin szkoleniowych 960 960
liczba  uczestników 774 791
liczba uczestnikogodzin 12384 12640
raport z analizy potrzeb szkoleniowych wraz z rekomendacją programów szkoleniowych dla 140 osób (10 grup) 1 raport 1 raport
przygotowanie ścieżek karier 1 raport zbiorczy + 20 raportów indywidualnych 1 raport zbiorczy + 20 raportów indywidualnych
zaliczenie testów wiedzy przez: 95% uczestników wskaźnik osiągnięto
zmiana postaw i trwały wzrost umiejętności 70% osób uczestniczących w projekcie (badanie 6 m-cy po szkoleniu) wskaźnik osiągnięto
wartość dodana zwiększenie satysfakcji klientów przeprowadzone  badania  potwierdzają wzrost satysfakcji klientów.
 
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
http://www.efs.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 
 


Porty Lotnicze wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu wybrały zwycięzców Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, których celem było wyłonienie rozwiązań dla Lotniska Chopina w Warszawie. Najciekawsze propozycje przedstawiły firmy: Bilander Group, GIS-Expert, Revolvent oraz Emtel System.

Do IV edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów wpłynęło 66 zgłoszeń. W finale znalazło się 15 najciekawszych rozwiązań, które najlepiej odpowiadały na oczekiwania określone przez Porty Lotnicze. Wśród nich pojawiły się m.in. propozycje alternatywnych źródeł energii, inteligentnego systemu sterowania oświetleniem czy modelu prognozowania przepływu pasażerów.

- Identyfikując wyzwania, a następnie oceniając zgłoszenia konkursowe wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę uczestnikom. Lotnisko Chopina na co dzień korzysta z renomowanych i często wiodących na świecie rozwiązań technologicznych. Dlatego wszystkim firmom, które podjęły to wyzwanie, należą się wielkie wyrazy uznania - powiedział Michał Nowotny, zastępca naczelnego dyrektora Portów Lotniczych. - Dzięki udziałowi w projekcie i pozyskiwaniu innowacyjnych rozwiązań staramy się jak najlepiej zaspokajać potrzeby pasażerów i przewoźników lotniczych, jednocześnie utrzymując koszty na jak najniższym poziomie. Cieszymy się również z możliwości uczestniczenia we współrealizowanym przez ARP S.A. procesie budowy innowacyjnej gospodarki i rozwoju polskiego przemysłu, w tym sektora MŚP – dodał Michał Nowotny.

Podczas gali finałowej Warsztatów przedstawiciele zakwalifikowanych firm mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów w trakcie kilkuminutowych prezentacji i godzinnej sesji rozmów indywidualnych ze specjalistami z Portów Lotniczych. Następnie Kapituła złożona z przedstawicieli Portów Lotniczych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu wybrała trójkę laureatów, którzy uzyskali możliwość złożenia oferty handlowej dotyczącej pilotażu lub komercyjnego wdrożenia swojego rozwiązania. 

Firma Bilander  Group opracowała system do obsługi SAIDI / SAFI przygotowany w oparciu o platformę, która pozwala na przetwarzanie dużych zbiorów danych w oparciu o technologie hurtowni danych. Dane np. ze wszystkich sieci elektrycznych gromadzone są w jednym miejscu i przetwarzane w trybie dziennym. Platforma pozwala na monitorowanie procesów w różnych systemach - od momentu zainicjowania zadania do czasu jego zakończenia. Narzędzie przygotowuje raporty, ale pozwala też na usprawnienie procesu budżetowania i prognozowania.

Pomysł zaproponowany przez firmę GIS-Ekspert eliminuje rozproszenie informacji przestrzennej, z którym na co dzień borykają się pracownicy lotniska. Przygotowanie i zarządzanie różnego rodzaju umowami, dotyczącymi np. najmu powierzchni wymaga  pełnej i kompleksowej informacji o infrastrukturze portu. Dotychczas wszelkie potrzebne dokumenty - w tym mapy i plany pomieszczeń -  gromadzone były w różnych miejscach, co zdecydowanie wydłużało czas dotarcia do potrzebnych informacji i w konsekwencji czas, potrzebny na obsługę klienta. Rozwiązanie GIS-Ekspert pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji przestrzennej w jednym miejscu.

Firma Revolvent została doceniona za rozwiązanie oparte na technologii Pivent pozwalające na kreowanie silnego strumienia świeżego powietrza o cyklicznie zmieniającym się kierunku („do” i „z” pomieszczenia), bez konieczności podgrzewania go. „Oddychający” system wentylacji umożliwia zastosowanie pasywnych wymienników ciepła, które można umieścić w niekontrolowanym dotychczas strumieniu powietrza (napowietrzanie)..

Jury warsztatów postanowiło też przyznać specjalne wyróżnienie dla Emtel System za pomysł dotyczący gromadzenia i przetwarzania informacji ważnych i krytycznych ze wszystkich baz danych, czujników i urządzeń mobilnych znajdujących się na lotnisku.

- Duże zainteresowanie obecną edycją pokazuje, że na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania. Dzięki warsztatom firmy nie muszą prowadzić kosztownych działów zorientowanych na badania i rozwój, wystarczy, że zdefiniują swoje potrzeby i o tym poinformują. W ten sposób małe i średnie firmy mają szansę na współpracę z dużymi kontrahentami, zyskuje na tym polska gospodarka, bo oszczędzamy czas, a jednocześnie wspieramy sektor MŚP - powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP (Grupa PFR).

Warsztaty skierowane są do startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły one zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu. Finaliści i zwycięzcy każdej edycji warsztatów mogą skorzystać ze specjalnej oferty ARP promującej ich technologie na platformie. Natomiast współorganizujący warsztaty przedsiębiorca ma możliwość nawiązania z nimi współpracy i wdrożenia zgłoszonych rozwiązań w ramach swojej działalności.