Bezpieczne lotnisko

Zarządzający Lotniskiem Chopina w Warszawie wdrożył i stale doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w oparciu o regulacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Adekwatność i skuteczność SMS Lotniska Chopina jest pozytywnie oceniana przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 2007 r.

System oparty jest na proaktywnej formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganie zdarzeniom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz.


Fundamentem systemu jest Polityka Bezpieczeństwa Lotniska Chopina w Warszawie, która opisuje metody, jakimi Zarządzający Lotniskiem chce zapewnić najwyższy, możliwy do osiągnięcia standard bezpieczeństwa na lotnisku.


Aby skutecznie reagować na występujące zagrożenia trzeba je najpierw zidentyfikować. Dlatego wszyscy pracownicy organizacji wykonujących działalność gospodarczą na lotnisku oraz pasażerowie, są zachęcani do zgłaszania każdej sytuacji, która w ich ocenie może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa. W tym celu opracowany został prosty formularz zgłoszenia, który w formie elektronicznej lub jako skan należy wysłać na adres sms@ppl.pl.


Procedury SMS Lotniska Chopina gwarantują anonimowość zgłaszającemu. Dane kontaktowe zgłaszającego znane są tylko Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa i podlegają ochronie. Pozostały personel skupia się na rozwiązaniu problemu opisanego w zgłoszeniu i nie ma dostępu do danych zgłaszającego.


Zgłaszający, którzy zechcą podać swoje dane kontaktowe, zawsze otrzymują informację o działaniach, jakie podjął Zarządzający Lotniskiem w związku z otrzymanym zgłoszeniem.Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa, wszystkim korzystającym z Lotniska Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego Zielona Góra –Babimost.

Przez Cyberbezpieczeństwo rozumiemy odporność systemów informatycznych na wszelkie działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

W celu uzyskania informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz zapoznania się z praktycznymi sposobami radzenia sobie z cyberzagrożeniami proponujemy, aby zapoznali się Państwo z treścią zamieszczoną pod linkami wskazanymi poniżej:

Jeżeli zauważą Państwo coś niepokojącego, co ma związek z cyberprzestępczością, prosimy o poinformowanie o tym fakcie stosowne służby:

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa informuje, że w 2021 roku podczas realizacji czynności związanych z uruchamianiem i stosowaniem, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, nie odnotowano przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Przedsiębiorstwo działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.


Data aktualizacji informacji: 14 września 2022.
 Ratownictwo Medyczne

Upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
Upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej
Regulamin Podmiotu Leczniczego P. P. 'Porty Lotnicze'