PHZ Baltona przejmuje kolejne lokale na Lotnisku Chopina. 23 lipca 2018 r. nowy najemca zajął największy z nich – Aelia Travel Gallery - w strefie wolnocłowej Schengen. Do tej pory Baltona przejęła już 10 kolejnych pomieszczeń – 4 w strefie ogólnodostępnej, 4 w strefie WOC Schengen i 2 w strefie WOC non-Schengen. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe działania prowadzące do modernizacji powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na lotnisku pojawiły się specjalne oznaczenia informujące o dostępności lokali handlowych.
Modernizacja powierzchni handlowych przebiega zgodnie z planem
Przypominamy, że 30 czerwca 2018 r. wygasły umowy najmu 15 spośród 35 lokali handlowych na Lotnisku Chopina, których najemcą był Lagardere Travel Retail, a które zgodnie z warunkami umownymi są sukcesywnie zwracane do PPL. Z dniem 31 lipca 2018 r. wygaśnie umowa najmu z kontrahentem PHZ Jubiler Sp. z o.o.

W chwili obecnej Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. zwraca przedmioty najmu, zgodnie z postanowieniami umownymi. Nowy najemca, Baltona, może w związku z tym rozpoczynać ich przebudowę.

Lokale będą sukcesywnie uruchamiane, począwszy od przełomu sierpnia i września 2018 r.

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania umów najmu przedmiotowych 15 lokali, już na początku 2017 r. LTR miał nadzieję na przedłużenie najmu tych lokali w drodze wzajemnych negocjacji. Parafowane już przez LTR umowy z symbolicznie podniesioną kwotą czynszu najmu zostały przedstawione PPL, a tryb negocjacji LTR uważał wówczas za najbardziej właściwy i nie stojący w sprzeczności z dotychczasową praktyką PPL czy praktyką rynkową.

Zarządzający przedsiębiorstwem, z oczywistych powodów uznając takie postępowanie za niewłaściwe i prowadzące do zaniżenia przychodów PPL, nie wyraził zgody na ich zawarcie w tym trybie polecając przeprowadzenie postępowania konkursowego z szerokim udziałem rynku. Do postępowania konkursowego ze względu na mocno ograniczoną na rynku polskim liczbę podmiotów z tego sektora zaproszono także podmioty do tej pory w Polsce nieobecne, m.in. Dufry. Z uwagi na toczący się wówczas z BH Baltona spór z PPL podmiot ten był wykluczony z udziału w takim postępowaniu, o czym LTR doskonale wiedział.

Ponieważ postępowanie konkursowe nie przyniosło oczekiwanych przez PPL rezultatów, także dlatego, iż podmioty do tej pory w Polsce nieobecne nie zdecydowały się na złożenie ofert, a realnym jedynym podmiotem w postępowaniu pozostał nadal LTR oferujący konsekwentnie symboliczny wzrost stawek czynszu najmu, PPL zdecydował się na unieważnienie tego postępowania, o czym wszystkich zainteresowanych poinformowano.

Równolegle PPL ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prokuratorii Generalnej zwrócił się do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o zgodę na prowadzenie negocjacji także z Baltoną pod warunkiem zakończenia sporu i wycofania roszczeń ze strony tego podmiotu w przypadku, gdyby oferta Baltony okazała się najlepsza uwzględniając jedynie oferowane stawki najmu. Uzyskawszy taką zgodę, PPL prowadził jednocześnie negocjacje zarówno z Baltoną, jak i LTR. Co istotne, całe postępowanie w tym trybie objęte było formalną tarczą antykorupcyjną CBA.
 
Fakt pojawienia się realnej konkurencji natychmiast przełożył się na istotne korzyści dla PPL. Uzyskany wzrost oferowanego przez obydwa podmioty (LTR i Baltona) czynszu gwarantowanego wyniósł znacznie powyżej 100 mln zł. Jest to szczególnie jaskrawe na tle wcześniej oferowanej jedynie symbolicznej podwyżki tego czynszu przez LTR wobec świadomości braku konkurencji.
 
Ponieważ ostatecznie oferta Baltony okazała się korzystniejsza dla PPL pod względem finansowym dokonano wyboru właśnie oferty tego podmiotu. Wówczas konieczne stało się przejście do kolejnego etapu, jakim było wygaszenie wszelkich roszczeń. Ze wsparciem Prokuratorii Generalnej RP opracowano wszelkie konieczne umowy i dokumenty, po czym zostały one przedłożone do akceptacji przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. LTR był stosownie i bieżąco poinformowany o wynikach negocjacji.
 
Po uzyskaniu akceptacji KERM, w siedzibie PG RP zostały zawarte ostateczne umowy najmu przedmiotowych lokali z Baltoną. Dodatkową korzyścią dla PPL było również zrzeczenie się przez ten podmiot roszczeń względem PPL na kwotę blisko 430 mln zł oraz zasądzonych wyrokiem w Hadze roszczeń wobec Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę blisko 90 mln zł.

Zamknięcie adaptowanych lokali nie oznacza braku oferty handlowej na Lotnisku Chopina, ani braku dostępności wody pitnej dla pasażerów.

Tak np.: oferta asortymentu duty free z adaptowanego lokalu Aelia Travel Gallery dostępna jest w odległości ok. 110 m w lokalu Aelia Duty Free, oferta asortymentu duty free z adaptowanego lokalu Aelia Last Minute w strefie Non Schengen dostępna jest w odległości ok. 70 m w lokalu Keraniss Duty Free, oferta asortymentu prasa/książka z adaptowanego lokalu Virgin dostępna jest w odległości ok. 100 m w lokalu The Warsaw Store.

Natomiast poidełka z bezpłatną wodą zlokalizowane są zarówno w strefie Schengen, jak i Non Schengen. Otwarte też będzie dodatkowe stoisko tymczasowe z prasą oraz dostawione zostaną maszyny vendingowe.

Powrót