Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa „Lagardere Travel Retail” przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” i PHZ Baltona S.A. Potwierdza to słuszność argumentów przytaczanych w tej sprawie przez PPL, zarządzającego Lotniskiem Chopina i powierzchniami handlowymi, o których wynajęcie bezskutecznie zabiegał LTR.
Sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa LTR przeciwko PPL i PHZ Baltona S.A.
Spółka LTR wystąpiła na drogę sądową kwestionując tryb wyboru najemcy części powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie.
 
- Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” niezmiennie stoi na stanowisku, że cały proces realizowany był w sposób przejrzysty i transparentny – mówi Hubert Wojciechowski, rzecznik PPL. – Na żadnym etapie postępowania decyzje nie były podejmowane jednoosobowo, a cały proces uzyskał akceptację Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, wsparcie Prokuratorii Generalnej i osłonę „tarczy antykorupcyjnej” CBA.
 

Już na początku 2017 roku spółka „Lagardere Travel Retail”, dotychczasowy, główny najemca powierzchni handlowych w terminalu Lotniska Chopina, nie kryła, że jest zainteresowana przedłużeniem umów najmu w oparciu wyłącznie o negocjacje cenowe z PPL bez powiadamiania rynku i udziału w nich jakichkolwiek innych podmiotów. Do PPL zostały nawet przedłożone parafowane przez LTR umowy z symbolicznie podniesioną kwotą czynszu najmu. Taki tryb procedowania w oczywisty sposób mógł zaniżyć przychody PPL oraz rodził wątpliwości natury etycznej. Z tego powodu do postępowania konkursowego, ze względu na mocno ograniczoną na rynku polskim liczbę podmiotów z tego sektora, zaproszono także podmioty do tej pory w Polsce nieobecne. Wpłynęła jednak wyłącznie oferta LTR, co w konsekwencji było powodem unieważnienia tego postępowania.
 
Równolegle PPL, ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prokuratorii Generalnej, zwrócił się do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o zgodę na prowadzenie negocjacji także z „Baltoną”.
 
Postawiono jednak warunek. W sytuacji, gdyby oferta „Baltony” okazała się najkorzystniejsza, podmiot ten, jeszcze przed podpisaniem umowy, musiał zrzec się wszystkich roszczeń wobec PPL - w efekcie wieloletnich sporów sądowych, opiewały one na dziesiątki milionów złotych.
 
Finalnie w trakcie prowadzonego postępowania negocjacyjnego oferta „Baltony” okazała się lepsza. Zgodnie z wcześniejszym zastrzeżeniem „Baltona” zrzekła się wszelkich roszczeń wobec PPL. Wszelkie niezbędne dokumenty i umowy przygotowane z bardzo mocnym wsparciem Prokuratorii Generalnej zaakceptował też Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a o wynikach negocjacji poinformowano LTR.
 
Niezależnie od zamierzonego celu, czyli zwiększenia przychodów PPL z tytułu najmu powierzchni handlowych, osiągnięto dodatkową korzyść tj. zakończony został wieloletni spór z „Baltoną”. Równocześnie zakończył się również wieloletni spór Skarbu Państwa (stąd obecność w całym procesie Prokuratorii Generalnej) toczony przed międzynarodowym trybunałem arbirtażowym z Grupą Flamingo, czyli właścicielem „Baltony”. Decyzje te pozwoliły na zaoszczędzenie w budżecie państwa ponad pół miliarda złotych.
 
- Orzeczenie sądu oddalające wniosek o zabezpieczenie powództwa „Lagardere Travel Retail”  przeciwko P.P. „Portom Lotniczym” i PHZ Baltona S.A. potwierdza tylko słuszność argumentów przytaczanych w tej sprawie przez PPL – kwituje Hubert Wojciechowski z PPL.
 

Powrót