Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.
Prezydent RP podpisał ustawę o PPL
Nowe przepisy dostosowują przedsiębiorstwo do realiów gospodarki rynkowej. Dotychczas obowiązywała ustawa z 23 października 1987 roku, która opierała się, między innymi,
na przepisach, dotyczących powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
 
W nowej ustawie zachowana została dotychczasowa forma działalności, czyli przedsiębiorstwo państwowe, co pozwoli na utrzymanie funkcji nadzoru, sprawowanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Utrzymane też zostają wszystkie przepisy regulujące podstawy działalności PPL, tak w zakresie uczestniczenia w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności za swoje zobowiązania oraz wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa, przy zachowaniu braku odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania PPL.
 
Dotychczasowe organy zarządzania wprowadzone ustawą z 1987 roku - czyli Naczelny Dyrektor, zebrania delegatów i Rada Pracownicza - zostaną zastąpione prezesem PPL oraz radą nadzorczą. Ma to zbliżyć PPL pod względem struktury organizacyjnej do współczesnych regulacji.
 
Rada nadzorcza będzie organem kolegialnym, z zagwarantowaną reprezentacją załogi, o precyzyjnie określonych kompetencjach, w tym między innymi sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową PPL.
 
Ustawę o PPL Sejm uchwalił 15 września 2017 roku. Na posiedzeniu 22 września 2017 dokument bez poprawek przyjął Senat.
 
Nowe przepisy wejdą w życie o upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Powrót