Udział Lotniska Chopina w inicjatywie Airport Carbon Accreditation

ACI EUROPE nawiązało współpracę 2008 roku z firmą WSP Environmental w sprawie prowadzenia inicjatywy portów lotniczych na całym świecie – Airport Carbon Accreditation - mającej na celu wdrożenie procesów służących lepszemu zarządzaniu śladem węglowym i rozpoznaniem przez inne lotniska swoich osiągnięć poprzez osiąganie akredytacji na różnych poziomach zaawansowania. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt". Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO2.

Celem tej inicjatywy jest rozpoznanie technik zarządzania energią i śladem węglowym każdego z lotnisk, które do niej przystąpiły oraz zachęcenie do rozwoju technik zarządzania śladem węglowym, które wspierają zasady Carbon Neutrality przyjęte przez ACI World w listopadzie 2007 roku.

Schemat, według którego lotniska dostają akredytację, wyróżnia 3 poziomy:
 • Poziom pierwszy - określenie śladu węglowego (certyfikat - mapping)
 • Poziom drugi – działania na lotnisku mające na celu redukcję śladu węglowego, zarządzanie śladem węglowym (certyfikat – reduction)
 • Poziom trzeci – działania na lotnisku mające na celu angażowanie partnerów do wspólnych działań nad redukcją emisji gazów cieplarnianych, mierzenie emisji gazów cieplarnianych (certyfikat - optimisation) Poziom trzeci* - działania mające na celu osiągnięcie Carbon Neutrality (certyfikat – neutrality) Przy wyznaczaniu poziomów bierze się pod uwagę sposób definiowania źródeł emisji gazów cieplarnianych przez lotnisko , emisje gazów cieplarnianych wynikające z działań operacyjnych, nad którymi lotnisko może mieć kontrolę i nimi zarządzać poprzez zawieranie porozumień z różnymi partnerami i emisje wynikające z działań, na które lotnisko może tylko wywrzeć określony wpływ.

  • Lotniska aplikują do określonego zakresu także w zależności od stopnia zaawansowania w monitoringu wielkości emisji CO2 i gazów cieplarnianych oraz w działaniach służących redukcji emisji tych gazów.

   W 2012 roku Lotnisko Chopina w Warszawie otrzymało certyfikat z poziomu pierwszego. Otrzymanie certyfikatu zostało poprzedzone weryfikacją dr Kuhnemanna przedstawiciela WSP Environmental zakończoną obliczeniem dotyczące śladu węglowego wraz z pisemnym oświadczeniem o zaangażowaniu zarządu Lotniska Chopina w politykę środowiskową .

   Ponadto przygotowano szczegółową listę działań i urządzeń, nad którymi Lotnisko Chopina ma bezpośrednią kontrolę (jest to zakres 1 i 2), określono osoby bądź departamenty odpowiedzialne za każde ze źródeł emisji, sporządzono listę działań i urządzeń na terenie Lotniska, na które Lotnisko ma ograniczony wpływ i zdefiniowano podmioty za nie bezpośrednio odpowiedzialne.

   Wszelkie opracowania i dokumentację przygotowano na podstawie podręcznika inicjatywy "Airport Carbon Accreditation" wydanie luty 2011, dokumentu "GHG protocol" oraz normy ISO 14064: standardy 1 i 3.
W raporcie rocznym Airport Carbon Accreditation znajduje się lista lotnisk, które na dzień 14 maja br osiągnęły odpowiednie poziomy w tej inicjatywie:

Na poziomie pierwszym znalazło się 21 lotnisk, w tym miedzy innymi lotnisko w Pradze, Istambule, Ankarze, Lizbonie i Lotnisko Chopina w Warszawie.

Na poziomie drugim znalazło się 10 lotnisk, w tym lotnisko we Frankfurcie, Hamburgu, dwa lotniska w Paryżu, w Atenach.

Na poziomie trzecim znalazło się 5 lotnisk m.in. takich jak lotnisko w Zurichu, Monachium, Londyn Heathrow.

Na poziomie trzecim + znalazło się 8 lotnisk, przykładowo cztery lotniska szwedzkie (w tym Stockholm Arlanda), lotnisko w Oslo, dwa lotniska w Mediolanie.
Udział w inicjatywie pomaga w zrównoważonym rozwoju lotniska, pomaga także osiągnąć wymierne korzyści finansowe poprzez zastosowanie środków mających na celu energooszczędność. Inicjatywa jest też polem do wymiany informacji oraz wypracowania najlepszych praktyk wiodących do redukcji emisji gazów cieplarnianych na lotniskach. Dodatkowo wzmacnia pozytywny wizerunek lotnisk wśród społeczeństwa jako przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie i dbających o środowisko naturalne.

Bezpośrednie korzyści jakie Lotnisko Chopina w Warszawie wyciągnęło w trakcie przygotowań do aplikacji do poziomu pierwszego są odczuwalne na wielu polach. Pełne zrozumienie i identyfikacja wszystkich potencjalnych źródeł emisji GHG na Lotnisku także pomogło w identyfikacji obszarów priorytetowych do przyszłych działań związanych z redukcją emisji tych zanieczyszczeń. Dokładne dane na temat wyemitowanej ilości dwutlenku węgla ze źródeł na Lotnisku mogą pomóc w racjonalnym zarządzaniu tymi źródłami oraz zrównoważonym inwestowaniu w nowe urządzenia i maszyny.

Podczas zbierania danych wejściowych do obliczeń oraz podczas ich weryfikacji zostały nawiązane relacje pomiędzy Działem Ochrony Środowiska Lotniska Chopina a wieloma innymi służbami lotniskowymi co pozwoliło wyjaśnić wątpliwości, dopracować formę dostarczania danych oraz zwrócić uwagę osób odpowiedzialnych za rejestrowanie parametrów pracy urządzeń oraz ilości zużywanych paliw i surowców na wymagania ochrony środowiska, a w szczególności wymagania Airport Carbon Accreditation. Komunikacja ta będzie się z pewnością rozwijać i w ramach starania się Lotniska Chopina o miejsce na wyższych poziomach Airport Carbon Accreditation będzie podstawą do podejmowania wspólnych inicjatyw w celu sukcesywnej redukcji wielkości emisji CO2, którą Lotnisko w tym roku tak dokładnie obliczyło.